Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.- pt. godz.: 8:00-16:00, starostwo@powiat-przasnysz.pl

projekty unijnePowiat Przasnyski realizuje następujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej.


 


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: http://www.funduszedlamazowsza.eu/

Powiat Przasnyski realizuje projekt „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”.

Ogólne informacje o projekcie:
Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017-31.08.2018 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt skierowany jest do: 200 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.

Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez min. realizację staży i praktyk zawodowych u lokalnych Przedsiębiorców. Uczniowie wezmą również udział w kursach i szkoleniach zawodowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.Logotyp RPO 2014-2020


Powiat Przasnyski realizuje projekt pn.: „Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T.” na podstawie umowy nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-00 o dofinansowanie zawartej dnia 01.07.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego powiązania ośrodka ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą poprzez połączenia drogowe (drogi wojewódzkiej nr 614, drogi wojewódzkiej nr 616, drogi krajowej nr 57) i linię kolejową 035. Realizacja projektu zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów i  umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.
Cele pośrednie projektu:
1. poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym;
2. efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Chorzele oraz na terenie PSG Chorzele;
3. efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu;
4. racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego poprzez połączenie transportu kolejowego z drogowym, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i nr 616 z miejscowości Chorzele,
5. zapewnienie spójności wewnętrznej regionu poprzez rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1);
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim;
7. poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu przasnyskiego;
8. wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu drogi krajowej nr 57 i dróg wojewódzkich nr 614 i 616;
9. poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami,
10. aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe.

Cele szczegółowe projektu:
1. powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączającej miasto w sieć TEN-T poprzez ciąg drogowy DK57 i linię kolejową 035,
2. dopasowanie jakości infrastruktury drogowej gminy do rosnącej presji urbanizacyjnej związanej z osiedlaniem się nowych mieszkańców,
3. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej,
4. poprawa skomunikowania PSG Chorzele z resztą obszaru powiatu przasnyskiego i Subregionu Ostrołęckiego oraz całego kraju,
5. stworzenie alternatywy przejazdu dla przeciążonej części gminy Chorzele w otoczeniu planowanej nowej drogi powiatowej,
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego – dążenie do zmniejszenia liczby notowanych wypadków i kolizji na terenie powiatu,
7. zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności powiatu przasnyskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej,
8. wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwy i bezpieczny dojazd,
9. aktywizacja lokalnych środowisk i przeciwdziałanie problemom społecznym (ułatwiona komunikacja osią aktywizacji rozwoju lokalnego),
10. znaczące podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorom i przedsiębiorcom,
11. przyrost liczby stałych miejsc pracy – dywersyfikacja działalności, w tym działalności usługowo - handlowej na potrzeby subregionu ostrołęckiego,
12. ułatwienie dzieciom z terenów północnej części powiatu przyległych do przedmiotowej drogi dojazdu do szkół,
13. skrócenie czasu przejazdu poprzez radykalną poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi,
14. lepsze połączenie dróg miejskich z siecią TEN-T, drogami powiatowymi, DW nr 614 i 616 na obszarze powiatu przasnyskiego,
15. zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni,
16. poprawa komfortu przejazdu istniejącymi drogami gminnymi w Chorzelach oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza,
17. polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego północnej części powiatu przasnyskiego w układzie zbiorczym DK57 i DW nr 614 i 616,
18. poprawa komfortu podróży,
19. zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego,
20. rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu przasnyskiego,
21. podniesienie standardu życia mieszkańców północnej części powiatu,
22. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego,
23. poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

Planowane efekty realizacji projektu:
1. wybudowanie drogi powiatowej o długości około 6,842 km wraz z drogą serwisową i pasem technologicznym – łącznie pas o średniej szerokości 32 m,
2. zbudowanie mostu na rzece Orzyc (w ciągu drogi powiatowej), zbudowanie przepustów na ciekach przecinających korpus,
3. przepust drogowy, w tym przepust z rur z blachy stalowej falistej o przekroju eliptycznym.

Realizacja projektu stanowi niezbędny element funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele. Umożliwi ona efektywne skomunikowanie terenów planowanych do przeznaczenia pod inwestycje sektora prywatnego oraz efektywne połączenie powiatu przasnyskiego i PSG Podstrefy Chorzele z kolejową siecią TEN-T poprzez budowę układu drogowo-infrastrukturalnego, który bezpośrednio prowadzi do:
- drogi krajowej nr 57 prowadzącej z Warszawy do Bartoszyc i dalej poprzez drogę krajową nr 51 do granicy z obwodem Kaliningradzkim,
- drogi wojewódzkiej nr 616 łączącej Chorzele z Ciechanowem,
a poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc prowadzi do:
- drogi wojewódzkiej 614 Chorzele – Myszyniec, która stanowi jednocześnie dogodny korytarz transportowy centralnej Polski z Litwą,
- obszaru PSG Podstrefa Chorzele zawierającego infrastrukturę przeładunkową połączoną z linią kolejową nr 035 Szczytno – Ostrołęka, uzyska się połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.

Kolejowe połączenie z siecią TEN-T realizowane będzie poprzez odcinki linii 035, nr 219 oraz nr 353.

Realizacja projektu nie tylko przyczyni się do poprawy drogowej infrastruktury komunikacyjnej czy spójności z układem dróg krajowych oraz wojewódzkich w subregionie ostrołęckim, umożliwi bezpośredni dostęp do PSG z pominięciem terenów zabudowanych. Będzie również miała wpływ na ograniczenie emisji CO₂, poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum powiatu. Podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Poprzez wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej znacznych obszarów północnej części powiatu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu konkurencyjności całego subregionu ostrołęckiego oraz atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji gospodarczej powiatu przasnyskiego i stanowić będzie o skuteczności wykorzystania posiadanego potencjału inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu: 39 082 326,13 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 23 449 395,67 PLNLogotyp RPO 2014-2020


Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.

Oś priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna środowisku
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach Projektu planuje się: zainstalowanie centrum sterowania i kontroli, urządzeń do sterowania punktami alarmowymi oraz budowę 42 punktów alarmowych z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach.
Celem budowy systemu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu przasnyskiego, miasta Przasnysz, miasta i gminy Chorzele, gminy Czernice Borowe, gminy Jednorożec, gminy Krasne, gminy Krzynowłoga Mała, gminy Przasnysz.


Całkowita wartość Projektu – 988 924,99 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR 696 944,13 PLN - stanowi nie więcej niż 70,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
Beneficjent Powiat Przasnyski
Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Przasnyskiego z Gminą Miasta Przasnysz, Gminą Chorzele, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne, Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą Przasnysz.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.euProjekt - „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” w ramach Indykatywnego Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.


Głównym celem projektu jest wypromowanie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w pozametropolitarnym obszarze północnego Mazowsza, jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.


Całkowita wartość projektu:  515 000,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR: 437 750,00 PLN (85%)


W ramach Projektu, przewiduje się w szczególności:
1. Wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
2. Organizację dwóch konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
3. Reklamę telewizyjną i radiową.
4. Koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt - „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I".


Projekt jest realizowany w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu „ Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą „Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007- 2013”.

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Dofinansowanie Projektu nie przekroczy 85 % wartości kosztów kwalifikowanych t.j. kwoty 29 894 819,60 PLN

Koordynator Projektu: Kazimierz Pióro - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.

Projekt realizowany jest w ramach dwóch zadań. Obecnie realizowane jest zadanie 1, którego wartość, wg umowy CRU/148/2013 wynosi 4 345 559,79 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.


Projekt – „POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 33.815.004,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 28.734.250,00 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Opis Projektu:


Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w infrastrukturę komunalną, drogową, energetyczną i teleinformatyczną, w tym w szczególności na:
- budowie drogi wewnętrznej i dojazdowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą: chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi,
- budowie sieci wodociągowej,
- budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowie sieci kanalizacji deszczowej,
- zasileniu w energię terenu strefy gospodarczej,
- wykonaniu światłowodu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZASNYSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ
POPRZEZ BUDOWĘ DROGI MYSZYNIEC – BARTNIKI”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 18.626.306,34 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 15.832.360,38 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 23,233 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INFORMATYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU”


Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza


Działanie 2.2 – Rozwój e-usług


Całkowita wartość Projektu – 3.189.307,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.710.910,95 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH KRZYNOWŁOGA MAŁA –SKIERKOWIZNA”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.280.884,82 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.901.770,60 PLN / 83,38%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 9,515 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3215W DUCZYMIN – NOWA WIEŚ – JARZYNNY KIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.134.224,09 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.814.090,47 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 8,916 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202W OBRĘBIEC – SZCZEPANKI – SZULMIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.149.056,51 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.826.698,03 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 19,124 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „MAZOWIECKIE CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE – ETAP I”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji


Całkowita wartość Projektu – 12.800.000,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 9.999.360,00 PLN / 78,12%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „MODERNIZACJA PAWILONU TERAPII ZAJĘCIOWEJ, MODERNIZACJA DWORKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU, UL. RUDA 1”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.3 – Infrastruktura służąca pomocy społecznej


Całkowita wartość Projektu – 2.514.970,39 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.137.724,83 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:


Projekt – „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA WYBRANEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZASNYSKIEGO ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”


Priorytet VII – Promocja integracji społecznej


Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Całkowita wartość Projektu – 714.351,12 PLN

Wartość dofinansowania – 643.297,12 PLN / 90%

Beneficjent – Powiat Przasnyski
przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2017-10-22
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława