przasnysz commune
image header of the site
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

rolnictwo i leśnictwo

Rolnicza przestrzeń produkcyjna powiatu przasnyskiego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem intensywności produkcji, co wynika przede wszystkim z zasobności posiadanych gleb. Wschodnia część powiatu: gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy Krzynowłoga Mała i część gminy Przasnysz posiada gleby lekkie klas średnich i słabych o pochodzeniu zarówno mineralnym, jak też organicznym. Z kolei jego zachodnia część: gminy Czernice Borowe i Krasne oraz pozostałe części gmin Krzynowłoga Mała i Przasnysz, to obszary o wysokich wskaźnikach bonitacji gleb gliniastych, ciężkich i średnio-ciężkich o wysokim współczynniku bonitacyjnym i znacznej przydatności rolniczej. Parametry te w znaczący sposób determinują preferowane kierunki produkcji zarówno w odniesieniu do produkcji roślinnej, jak też produkcji zwierzęcej.W powiecie funkcjonuje 6.369 indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wzrosła z 10,5 ha w 2003 r. do 11,4 ha w roku 2006. 176 właścicieli gospodarstw, poza działalnością rolniczą prowadzi również działalność gospodarczą.
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w powiecie wynosi 72.623 ha, z czego 45.296 ha (62,37 %) to grunty orne, zaś 27.183 ha
(37,43 %) to użytki zielone o charakterze trwałym. Podstawę uprawy na gruntach ornych stanowią zboża chlebowe, jak też te przeznaczone na paszę oraz jako surowiec do przemysłu. Powierzchnia uprawy zbóż na terenie powiatu przekracza 33 tys. ha, a ich struktura odmianowa w znacznym stopniu jest uzależniona od rolniczej przydatności ziemi. Średni plon zbóż wynosi ca 31 dt/ha.
Podstawowym gatunkiem zwierząt hodowlanych na terenie powiatu przasnyskiego jest bydło mleczne (średnia wydajność roczna na poziomie 3.600 l od krowy). Należy jednak podkreślić, iż są tutaj zlokalizowane stada przekraczające wydajność oborową na poziomie 8.000l od krowy. W stanie początkowym są stada bydła mięsnego. Należy podkreślić, iż powiat posiada naturalny potencjał w zakresie bazy paszowej do wzrostu wolumenu tego typu produkcji. Drugim dominującym gatunkiem zwierząt hodowlanych jest trzoda chlewna. Na terenie gmin Przasnysz, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe i Krasne istnieją gospodarstwa posiadające stada przekraczające 500 szt. trzody.W ostatnich dwóch latach zanotowano znaczne zainteresowanie rolników udostępnianiem gospodarstw dla potrzeb agroturystyki. Na terenie gmin Przasnysz, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Chorzele istnieją warunki do uruchamiania tego typu działalności gospo-darczej, wspomagającej tradycyjną produkcję rolniczą. W 2007 r. w powiecie funkcjonowało 10 gospodarstw agroturystycznych w miejscowościach: Fijałkowo (2 gospodarstwa), Szla (1), Jednorożec (1), Ulatowo-Pogorzel (1), Żelazna Rządowa (1), Jarzynny Kierz (1), Pawłowo Kościelne (1), Romany Sebory (1) i Borowe Gryki (1).Lasy i grunty leśne w powiecie zajmują powierzchnię 36.143 ha, co stanowi 29,2% powierzchni ogólnej powiatu. Wskaźnik ten jest bliski średniej krajowej, która wynosi 28,9% . Lasy niepaństwowe zajmują powierzchnię 13.591 ha, natomiast grunty leśne Skarbu Państwa 22.552 ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawują Nadleśnictwa na mocy specjalnego porozumienia ze Starostą Przasnyskim.


Lasy są jednym z podstawowych elementów przyrodniczych kształtujących środowisko. Pełnią funkcje ekologiczne, zapewniające stabilizację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, chronią gleby przed erozją i stepowaniem krajobrazu. Nie do przecenienia jest rola lasów w kształtowaniu klimatu, stabilizacji składu atmosfery i jej oczyszczania, tworzenia warunków do zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, ekosystemów i wartości genetycznych organizmów, funkcji produkcyjnych pole-gających na zachowaniu odnawialności i trwałego użytkowania drewna, gospodarki łowieckiej, a wreszcie funkcji społecznych, służących kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa i jego edukacji ekologicznej.


Ważnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki leśnej jest systematyczne zalesianie gruntów porolnych. Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w UE zalesienia gruntów realizowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Łącznie w latach 2004-2006 zalesiono powierzchnię 184,85 ha.


scroll to top
Data: 2022-05-23
Name-day: