POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM DEKADY. STATUETKA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO PO RAZ 10 (!) TRAFIŁA DO RĄK STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI LIDEREM DEKADY. STATUETKA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO PO RAZ 10 (!) TRAFIŁA  DO RĄK STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

W dniach 22-23 września podczas XIV Forum Kapitału i Finansów w Katowicach  starosta przasnyski Zenon Szczepankowski odebrał po raz 10 statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego, najbardziej prestiżowe i miarodajne wyróżnienie samorządowe w Polsce za wyniki roku 2015. W 2005 r. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu po raz pierwszy zdobyło I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita dzięki pozyskaniu największych, w przeliczeniu na mieszkańca, środków unijnych. Pozycję lidera w inwestowaniu oraz pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków unijnych ogółem Powiat Przasnyski utrzymuje już ponad 10 lat. Czytaj więcej →

ZAPYTANIE CENOWE

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za rok 2016. Czytaj więcej →

STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W RÓŻNYCH SFERACH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH STUDENTÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Opublikowane przez

Do 30 października 2016 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Czytaj więcej →

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Opublikowane przez

WŁADZE GMIN WALCZĄ O NOWE DROGI. WŁADZE POWIATU WSPIERAJĄ.

Opublikowane przez WŁADZE GMIN WALCZĄ O NOWE DROGI. WŁADZE POWIATU WSPIERAJĄ.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego podjęto kolejne uchwały w sprawie partnerstwa z gminami powiatu i udzielenia przez władze powiatu pomocy finansowej na budowę dróg i ulic w gminach: Przasnysz, Krasne, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Chorzele na łączna kwotę około 2 miliny złotych. Czytaj więcej →

„DYFUZJA PROCESÓW ROZWOJOWYCH NA TERENIE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU PRZASNYSKIEGO- ETAP 1” – INFORMACJA NA OKOLICZNOŚĆ ROZLICZENIA PROJEKTU ORAZ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Opublikowane przez


Na podstawie umowy nr RPMA.01.03.00-14-002/12-00 zawartej dnia 23 marca 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim o dofinansowanie Projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap 1” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Powiat Przasnyski zrealizował Projekt o całkowitej wartości 91 863 605,29 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiła 68 062 369,60 PLN (76,78% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa stanowiła 8 040 150,19 PLN (9,07% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), a wkład własny Beneficjenta stanowił 15 761 085,50 PLN. Czytaj więcej →