Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”. Uchwała jest dostępna do pobrania w BIP urzędu.

Świetna wiadomość dla mieszkańców Północnego Mazowsza. Jest ogromna szansa na utworzenie linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Opublikowane przez Świetna wiadomość dla mieszkańców Północnego Mazowsza. Jest ogromna szansa na utworzenie linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Właśnie otrzymaliśmy informację od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że Projekt „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolej Północnego Mazowsza” uzyskał pozytywną oceną formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Kolej+”. W imieniu grupy samorządów, które podpisały porozumienie w tej sprawie wniosek złożyło Miasto i Gmina Serock, które jest liderem. Do porozumienia przystąpiły m.in. Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz, a także wiele samorządów z kilku powiatów Północnego Mazowsza.


Pozytywna weryfikacja na I etapie naboru to niewątpliwie świadectwo jak ważną dla mieszkańców inicjatywę wspólnie tworzymy, z drugiej, że przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Jednak sam fakt, że ta linia klejowa została zakwalifikowana do dalszych prac świadczy o tym jak jest ona bardzo potrzebna. Powiat ma szansę na połączenie się siecią kolei z samą stolicą.


W związku z zakwalifikowaniem do II etapu rozpoczynają się wstępne rozmowy z potencjalnymi wykonawcami Studium programowo – przestrzennego nowego szlaku kolejowego. Poszukujemy również środków zewnętrznych na pokrycie co najmniej części zobowiązań finansowych, które po stronie samorządów może wygenerować przygotowanie materiałów niezbędnych do przejścia II etapu naboru. Trwają również prace nad statutem stowarzyszenia "Kolej Północnego Mazowsza", które wkrótce zostanie zawiązane po podjęciu niezbędnych uchwał przez samorządy uczestniczące w projekcie.

Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Opublikowane przez Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Właśnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie. Nieruchomości zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje dotyczące działek i warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu , ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 20 (parter), tel. (29) 752 22 70 wewn. 223, e-mail: geodezja@powiat-przasnysz.pl

Informacja o posiadanych środkach finansowych z PFRON

Opublikowane przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że posiada jeszcze w dyspozycji środki finansowe z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 r. w zakresie:1) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 2) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 3) likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.


Rodzin leżąca na trwaniku plus napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
Osoby zainteresowane ubieganiem się o ww. dofinansowania mogą składać wnioski w PCPR w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 30. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu pod adresem http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1803670806 oraz http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1060872908

XXXI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 24 listopada 2020 r. w sposób korespondencyjny:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031.
(Nr druku 229/2020)
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 230/2020)
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


 

XXX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez

Porządek XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się która odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 12.00:
• w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz,
• ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną, dla radnych, którzy nie chcą brać osobistego udziału w sesji w w/w miejscu, w sposób korespondencyjny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu … (Nr druku 220/2020).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu przasnyskiego (Nr druku 221/2020).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 222/2020).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 223/2020).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok (Nr druku 224/2020).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 225/2020).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 226/2020).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (Nr druku 227/2020).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 228/2020).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
/-/ mgr inż. Paweł Stanisław Szczepkowski