Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

Opublikowane przez Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Opublikowane przez Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Dla Powiatu Przasnyskiego zostanie opracowany program rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027”. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszego Powiatu, prosimy o wypełnienie ankiety internetowej.

XLIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XLIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XLIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz).


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2020”.
5. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2020 rok”.
6. Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za 2020 rok”.
7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 298/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 299/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu (Nr druku 300/2021).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 301/2021).
12. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie sesji.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Opublikowane przez Informacja o dniu wolnym od pracy

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 1 maja 2021 r.

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz nabiera realnego kształtu. Starosta Krzysztof Bieńkowski zgłosił uwagi do proponowanego przebiegu trasy, uwzględniające potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu przasnyskiego

Opublikowane przez

1 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu odbyło się spotkanie konsultacyjne z wykonawcami studium planistycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Wzięli w nim udział włodarze samorządów miasta Przasnysz oraz gmin Krasne i Przasnysz, przez które będzie przebiegać planowana linia, miasta Serock – lidera projektu, a także starosta Krzysztof Bieńkowski, który koordynuje przedsięwzięcie na szczeblu powiatu.


Starosta Krzystof Bieńkowski stoi przy ekranie, na którym wyświetlona jest mpa z wariantami przebiegu linii kolejowej


Starosta Bieńkowski przedstawił najkorzystniejszy wariant przebiegu trasy uwzględniający potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Jego zdaniem planowana linia kolejowa z kierunku m. Leszno powinna zostać poprowadzona na wschód od Przasnysza aż do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, gdzie powstałaby ostatnia stacja i dworzec kolejowy. Wariant ten posiada zdaniem K. Bieńkowskiego same zalety:- ominięcie terenów zurbanizowanych - brak konieczności masowych wywłaszczeń i wyburzeń;- wykorzystanie obwodnicy PSG i działek powiatowych, np. do budowy parkingów przy dworcu kolejowym;
- uniknięcie wprowadzenia kolei do centrum Przasnysza;
- impuls rozwojowy dla obecnych i przyszłych firm ze strefy gospodarczej;
- utworzenie transportowego korytarza kolejowo – lotniczego (Politechnika Warszawska planuje na lotnisku budowę betonowego pasa startowego, co umożliwi lądowanie małym samolotom pasażerskim);
- dogodny dostęp do dworca kolejowego z miasta Przasnysz – drogą krajową nr 57 i przebudowaną drogą wojewódzką nr 544 wraz ze ścieżką rowerową (na którą powiat otrzymał właśnie olbrzymie środki);
- zapewnienie transportu na dworzec z miasta Przasnysz również komunikacją publiczną;
- umożliwienie bezkolizyjnego poprowadzenia w przyszłości kolejnej linii na północny zachód w kierunku Chorzeli i wpięcia jej do modernizowanej linii kolejowej 35.


Drugi z procedowanych wariantów przebiegu trasy zakłada budowę linii z kierunku m. Leszno na zachód od Przasnysza aż do okolic ul. Kolejowej przez tereny niezurbanizowane, co również jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W tym wariancie należałoby także doprowadzić dodatkową bocznicę do terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.


Wyżej wymienione propozycje spotkały się ze zgodną akceptacją obecnych samorządowców. Wójt gminy Przasnysz wraz z radnymi opowiedziała się za pierwszym wariantem trasy (PSG), natomiast burmistrz Przasnysza pozytywnie zaopiniował oba warianty, wnosząc uwagi co do przebiegu samej trasy w okolicach ul. Kolejowej.


Wykonawcy studium planistycznego zobowiązali się do uwzględnienia proponowanych uwag. W najbliższym czasie zostaną przygotowane wariantowe projekty przebiegu linii. W następnym etapie zostaną one poddane konsultacjom społecznym, o których będziemy Państwa informować. Wszyscy mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą mieli możliwość zapoznania się z przedstawionymi propozycjami i wniesienia do nich ewentualnych uwag.