Startuje kwalifikacja wojskowa 2021

Opublikowane przez Startuje kwalifikacja wojskowa 2021

Od 4 października do 28 października 2021 r. w powiecie przasnyskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.  Celem jej będzie ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Wszystkie osoby podlegające kwalifikacji zobowiązane są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Przasnyszu.


UWAGA: ZMIANA ADRESU SIEDZIBY Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przasnyszu - budynek Biblioteki Klubu 2.Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu ul. Wojskowa 9 (wjazd od ulicy Al. Wojska Polskiego przy budynku marketu PRIM).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r roku podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
5) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe


Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych, czyli osób wzywanych do stawienia się na kwalifikację wojskową, dlatego też najprostszym sposobem jego uregulowania jest właśnie stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027

Opublikowane przez Ogłoszenie Strategia Powiatu Przasnyskiego - grafika informacyjna 2021-2027

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania ewentualnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii dotyczących treści projektu. Uwagi należy składać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5 - kancelaria, lub przesłać go w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@powiat-przasnysz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości "konsultacje strategii".


Formularze można składać w terminie do 28 września 2021 r. do 12 października 2021 r.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027.


Formularz konsultacyjny

Uwaga na próby oszustwa!

Opublikowane przez Grafika z tekstem: Uwaga na próby oszustwa!

Uprzejmie informujemy, że Powiat Przasnyski nie upoważniał żadnych firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i paliwami ekologicznymi do powoływania się na współpracę ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu lub jednostkami organizacyjnym powiatu przasnyskiego.  Jednocześnie nadmieniamy, że na terenie Powiatu Przasnyskiego nie jest realizowany program „Czysty Powiat”. Apelujemy o czujność i dokładne weryfikowanie przedstawianych Państwu ofert oraz o niepodawanie żadnych danych osobowych w kontaktach telefonicznych w powyższej sprawie.

Startują stypendia dla najzdolniejszych studentów przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Grafika informacyjna z treścią: głoszenie nabór za wybitne osiągnięcia studentów

W tym roku ruszyła XVI edycja stypendiów dla najzdolniejszych studentów na rok akademicki 2021/2022. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni  i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne i merytoryczne. Wymogi formalne to: stałe zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego, nie przekroczony 28 rok życia, wniosek o przyznanie stypendium złożony
w terminie wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane kryteria merytoryczne to: posiadanie znaczącego i powszechnie uznanego dorobku na arenie krajowej
i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej, bycie laureatem lub finalistą krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali.


Stypendium przyznaje się na rok akademicki (na 10 miesięcy: od października
do lipca w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie, tj. 6.000,00 zł brutto w skali roku akademickiego).


W latach 2007 – 2021 ufundowano 34 stypendia na kwotę 202.200,00 zł dla
19 studentów wybranych przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego.


Do 30 października 2021 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu II piętro pokój 206. Regulamin i druk wniosku można pobrać bezpośrednio z Urzędu z w/w Wydziału lub z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.


 

Nowy pokój do rodzinnych spotkań w PCPR w Przasnyszu

Opublikowane przez

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin biologicznych oraz środowiska zastępczego Starosta Przasnyski wyraził zgodę na utworzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pokój do rodzinnych spotkań.


Dotychczas spotykania rodziców biologicznych z dziećmi odbywały się na korytarzu w PCPR w Przasnyszu lub w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Utworzenie pokoju spotkań umożliwi swobodne, nieskrępowane kontakty rodziców biologicznych z dziećmi, wspólną zabawę i miłe spędzenie czasu.


XLIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XLIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu (I piętro), ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną Panią Małgorzatę Grabowską.
3. Przyjęcie porządku dziennego.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 317/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 318/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przasnysz (Nr druku 320/2021).
9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego:
a) zgłaszanie kandydatur,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 321/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 322/2021).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/19/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 323/2021).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 324/2021).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 325/2021).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.