herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek strony internetowej

Nowa strona internetowa Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Nowa strona internetowa Powiatu Przasnyskiego

Szanowni Państwo. Informujemy, że Powiat Przasnyski uruchomił nową witrynę internetową. Strona została utworzona w rządowym serwisie jednostek samorządu terytorialnego (gov.pl), co gwarantuje jej nowoczesną, w pełni zunifikowaną strukturę oraz bezpieczeństwo i dostępność cyfrową. Od 8 grudnia strona www.powiat-przasnysz.pl staje się witryną archiwalną. Zapraszamy do odwiedzin nowej strony internetowej, która jest dostępna pod adresem https://samorzad.gov.pl/web/powiat-przasnyski

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego

Opublikowane przez Zarządzenie Starosty Przasnyskiego

Zarządzenie Nr WO.120.76.2021 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 36, położonej w obrębie 0029 Ożumiech, gm. Krzynowłoga Mała - przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, przy ul. Przemysłowej, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

LI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez LI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek LI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz)


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Przasnyski za rok szkolny 2020/2021”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Powiat Przasnyski w Projekcie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze –Przasnysz” jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (Nr druku 333/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 334/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 335/2021).
9. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie sesji.

Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowane przez Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji zmian.


Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele i formy współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.


Serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji.


Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu od dnia 3.11.2021 r. do dnia 10.11.2021r. (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl


Uchwała Zarządu Powiatu.


Program współpracy na rok 2022.


Formularz opinii.


 

Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 października
2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.