Sesja Rady Powiatu

LXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 16 marca 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Przasnyskim za rok 2022”
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 465/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 466/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Przasnysz (Nr druku 467/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 468/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2022 (Nr druku 469/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie sfinansowania rozbudowy dróg wojewódzkich w powiecie przasnyskim” (Nr druku 470/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie II oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu (Nr druku 471/2023).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 472/2023).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Przasnyskiego nieruchomości w drodze darowizny (Nr druku 473/2023).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Powiatu Przasnyskiego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych (Nr druku 474/2023).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Szczycieńskiemu (Nr druku 475/2023).
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
(Nr druku 476/2023).
17. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zakończenie sesji.