Grafika informująca o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Treść w artykule.

 

W związku z wydłużeniem terminu naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Starosta Przasnyski informuje, że podmioty zainteresowane, posiadające na terenie powiatu zabytki, które chciałyby złożyć za pośrednictwem Powiatu Przasnyskiego wniosek w ramach Programu Odbudowy Zabytków, z zastrzeżeniem pokrycia wkładu własnego przez te podmioty, proszone są o złożenie takiej informacji do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu do dnia 27 marca 2023 roku do godziny 15:30.

Wypełniony komputerowo druk należy przesłać na adres: oswiata@powiat-przasnysz.pl
(skan wniosku opieczętowany ręcznym podpisem, pieczątką i datą lub wniosek podpisany elektronicznie)

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanej przez Powiat dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmują:

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków uprawnia Gminy, Powiaty, bądź Województwa do składania wniosków o dofinansowanie. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek, maksymalnie do 3 500 000 złotych. Zakłada się, że spośród 10 możliwych do złożenia wniosków przez Powiat Przasnyski, o których mowa w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, możliwe jest udzielenie dotacji dla 8 podmiotów, dlatego w przypadku większej liczby zainteresowanych decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą stanowić podstawę do złożenia wniosków przez Powiat Przasnyski, do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku otrzymania przez Powiat Przasnyski dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania  z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji. W umowie zostaną uregulowane szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Przasnyski promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi udostępnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdą Państwo na stronach:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow