Sesja Rady Powiatu

LXXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2022 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 477/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 478/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie-Miasto Przasnysz (Nr druku 479/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dalszego rozwoju transportu kolejowego na terenie Północnego Mazowsza” (Nr druku 480/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2022 rok oraz pokrycia straty za 2022 rok (Nr druku 481/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 482/2023).
11. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.