Grafika informująca o stanowisku Rady Powiatu w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich w powiecie przasnyskim. Treść w artykule.

Rada Powiatu Przasnyskiego przyjęła stanowisko w sprawie sfinansowania i pilnej modernizacji dróg wojewódzkich w powiecie przasnyskim

Rada Powiatu Przasnyskiego 16 marca 2023 roku jednogłośnie przyjęła dokument, skierowany do  Sejmiku oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego, w którym opowiada się za pilną realizacją rozbudowy dróg wojewódzkich nr 544 i 614 leżących w granicach administracyjnych powiatu przasnyskiego. Organ stanowiący wskazuje także odcinki dróg, które mogą i powinny przejść modernizację jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Rada Powiatu w swoim stanowisku przypomina, że Powiat Przasnyski podjął w poprzedniej kadencji trudną decyzję dotyczącą przyjęcia realizacji zadania polegającego na rozbudowie dróg wojewódzkich nr 544 i 614, zaś w obecnej kadencji podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego stosowne umowy i wystąpił o środki unijne na realizację wspomnianych zadań. Umożliwiło to ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach podpisanego kontraktu dla drogi 614 wykonawca uzyskał  pierwsze pozwolenie na realizację inwestycji w październiku 2022 roku, jednakże ze względu na trudności finansowe nie był w stanie rozpocząć robót budowlanych oraz w terminie umownym uzyskać pozwoleń ZRID dla drogi 544. Skutkiem tych zdarzeń było odstąpienie przez Powiat Przasnyski od umowy z wykonawcą, ponieważ niedotrzymanie terminu realizacji robót budowlanych oznaczało konieczność zwrotu funduszy unijnych i mogło skutkować finansową katastrofą.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ostatecznie nie wyraził zgody na realizację mniejszego zakresu prac, które były możliwe do wykonania w terminie i zdecydował, że środki unijne przeznaczone na rozbudowę dróg wojewódzkich 544 i 614 zostaną z tych projektów całkowicie wycofane i przeznaczone na inne zadania.

Z tej przyczyny Rada Powiatu Przasnyskiego wyraża zdecydowane stanowisko w zakresie pilnej realizacji powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych:
"Przesunięcie środków unijnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację innych własnych zadań na pewno spowoduje oszczędności w ramach środków własnych województwa.  Obecnie najbardziej pilnymi odcinkami do wykonania przebudowy na drodze wojewódzkiej nr 614  jest rondo oraz odcinek od torów kolejowych w kierunku Zarąb, natomiast na drodze 544 odcinek od ulicy Tuwima w Przasnyszu do miejscowości Karwacz, wraz  z rondem w miejscowości Zawadki.  Są to odcinki, na które Powiat Przasnyski  posiada pełną dokumentację oraz pozwolenia ZRID, a zakres robót pozwala na ich wykonanie w tym roku kalendarzowym" - czytamy w stanowisku.

W dokumencie podkreślono, że bardzo pilnej modernizacji wymagają również odcinki drogi wojewódzkiej E544 zlokalizowane na terenie gminy Czernice Borowe oraz gminy i miasta Przasnysz (odcinek Żebry-Przasnysz).

"Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z wnioskiem o przeznaczenie środków przez Województwo Mazowieckie na ten cel, ponieważ Powiat Przasnyski nie może przeznaczać środków własnych na przebudowę dróg wojewódzkich. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem obecnych władz powiatowych, a wykonanie wyżej wymienionych odcinków dróg wojewódzkich na pewno przyczyni się do jego poprawy" - zaznaczono w dokumencie.