Grafika. Od lewej: napis

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.683.3.4.2023 z dnia 18 września 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/1 o pow. 0,0010 ha, która stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Jednorożec na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego Nr 1/2023 (znak: RB.6740.D.3.2022.2023.MO) z dnia 10 marca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec, ostatecznej dnia 13 kwietnia 2023 roku.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.