Grafika zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Treść w artykule.

Konsultacje społeczne - „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji zmian. Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele i formy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Termin konsultacji: od 6 do 27 października 2023 roku.

Wszelkie informacje odnośnie programu i sposobów składania uwag oraz propozycji są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego (klik).