Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, nabór do komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie dokumenty związane z naborem są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (klik).