Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, nabór do komisji konkursowej.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 754/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 października 2023 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ”

Dokument jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.