Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, konkurs ofert na zadania publiczne.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 poz. 945) Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r.”.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (klik)