Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, nabór do komisji konkursowej.

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

oraz

Uchwały Nr LXV/435/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r.” reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (klik).