Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

LXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 27 listopada 2023 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2022/2023”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 530/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 531/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 532/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 533/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego za lata 2021 – 2022 (Nr druku 534/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia za 2024 rok (Nr druku 535/2023).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 536/2023).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 537/2023).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu(Nr druku 538/2023).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru trzech członków do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 539/2023).
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/151/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 540/2023).
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr  druku 541/2023).
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Nr druku 542/2023).
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Nr druku 543/2023).
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (Nr druku 544/2023).
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Nr druku 545/2023).
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 546/2023).
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2033” (Nr druku 547/2023).
24. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Wnioski i oświadczenia.
27. Zakończenie sesji.