Sesja Rady Powiatu

LXXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się odbędzie się 20 grudnia 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2037 (Nr druku 548/2023).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 549/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 550/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 551/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 552/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 553/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 554/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 555/2023).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 556/2023).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, które będą finansowane z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (Nr druku 557/2023).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Przasnyskim na lata 2024-2030” (Nr druku 558/2023).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2024-2026 (Nr druku 559/2023).
16. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zakończenie sesji.