Grafika informuje o elektronicznym systemie wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeprowadził realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pod nazwą "Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza".

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Główny cel został osiągnięty poprzez:
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość,
- cyfryzację baz danych (elektronizacje e-usług), niezbędną w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
- stworzenie zaplecza informatycznego oraz infrastruktury twardej zapewniających niezakłócone funkcjonowanie e-usług.
- zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych do obsługi rejestrów publicznych, warunkujące uruchomienie e-usług, poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji.

Cel główny RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy osiągany będzie poprzez cele strategiczne stanowiące odpowiedź na trzy podstawowe wyzwania Strategii Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, jak i włączającego. Pierwsze z tych wyzwań, i jednocześnie to w które wpisuje się realizacja niniejszego Projektu, to: Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.

Całkowita wartość projektu: 10 986 385,95 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 789 108,76 zł

Serdecznie zapraszamy na stronę https://euslugi.mzdw.pl

Galeria zdjęć