Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, konkurs ofert na zadania publiczne.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Przasnyskiego w roku 2024, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.