Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, nabór do komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.