Informacja o przedłużeniu terminu naboru ofert w konkursie na zadania publiczne. Treść w artykule.

Szanowni Państwo, termin składania ofert w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w 2024 roku został przedłużony do dnia 19 lutego 2024 roku, do godziny 15:30. 

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii pok. 014 w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz (decyduje data wpływu).

///

Zarząd Powiatu Przasnyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Kwota planowana do rozdysponowania opiewa na 125 tys. zł.

Konkurs ma celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań na rzecz rozwoju Powiatu oraz zaspokajania potrzeb jego mieszkańców. Zlecenie realizacji zadań publicznych wyłonionych w konkursie nastąpi za sprawą dofinansowania ich realizacji.

Wysokość dofinansowania zaplanowano na:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 25 000,00 zł;

Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 70 000,00 zł;

Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie - 30 000,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu przasnyskiego, posiadające odpowiednie doświadczenie oraz dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania.

Zachęcamy do składania ofert!

Dokumenty są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.