Grafika informująca o wykazie instytucji oferujących pomoc osobom stosującym przemoc domową. Treść w artykule.

Wykaz instytucji podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Przasnyskim w 2024 roku - styczeń.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Zasięg terytorialny działania: Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz, Miasto i Gmina Chorzele, Gmina Jednorożec, Gmina Krzynowłoga Mała, Gmina Czernice Borowe, Gmina Krasne

Adres placówki: ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Kontakt: tel. (29) 752 51 73, fax (29) 752 51 73 w. 16

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu prowadzi działania w zakresie realizacji „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Powiatu Przasnyskiego
na lata 2023-2033”. Prowadzone są konsultacje w ramach poradnictwa specjalistycznego, w formie porad:
- psychologicznych - drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca w godzinach 09:00 – 16:00,
- pedagogicznych – drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 15:00 – 17:00,
- prawnych – każdy wtorek miesiąca w godzinach 09:00 – 11:00,
- socjalnych – od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

PCPR w Przasnyszu nadzoruje także możliwość uzyskania schronienia dla kobiet z Powiatu Przasnyskiego w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie. Podejmuje działania mające na celu możliwość skorzystania mieszkańców Powiatu Przasnyskiego ze schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Szczycieńskiego. PCPR w Przasnyszu jest realizatorem „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Przasnyskim na lata 2024-2030”.

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Kryzysowej i działający w jego strukturze Ośrodek Pomocy Kryzysowej

Zasięg terytorialny działania: Miasto Przasnysz

Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, www.mopsprzasnysz.pl

Kontakt: tel. (29) 752 28 83, e-mail: sekretariat@mopsprzasnysz.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 – 15:30

Zakres działań:
- terapia indywidualna dla osób doświadczających przemocy domowej,
- diagnoza sytuacji dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą,
- poradnictwo: psychologiczne, prawne,
- pomoc socjalna,
- pomoc interwencyjna.

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Zasięg terytorialny działania: Gmina Przasnysz

Adres: ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, http://www.gopsprzasnysz.pl/

Kontakt: tel. (29) 751 21 20, fax (29) 751 21 26, e-mail: gopsprzasnysz@data.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
- wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności, podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej,
- działania interwencyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy,
- monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą oraz po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
- rozpowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy oraz informacji o lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Przasnysz

Zasięg terytorialny działania: Gmina Przasnysz

Adres: ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, http://www.gopsprzasnysz.pl/

Kontakt: tel. (29) 751 21 24, fax (29) 751 21 26, e-mail: zi.gminaprzasnysz@gopsprzasnysz.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
- diagnozowanie problemu przemocy domowej, realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Przasnysz,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
- rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,
- opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy dla rodziny,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy i po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy,
- kierowanie osób do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową bądź psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
- współpraca z instytucjami działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu

Zasięg terytorialny działania: Gmina Przasnysz

Adres: ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

Kontakt: tel. (29) 751 21 35, fax (29) 751 21 44

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
- wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności, podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- motywowanie do udziału w terapiach odwykowych przez zaproszenie osób stosujących przemoc na posiedzenie Komisji,
- kierowanie wniosków do Sądu o objęcie zamkniętym leczeniem odwykowym,
- współpraca z Prokuraturą oraz Policją,
- praca nad osobą i rodziną współuzależnioną od sprawcy przemocy,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy oraz dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach

Zasięg terytorialny działania: Miasto i Gmina Chorzele

Adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1B, 06-330 Chorzele

Kontakt: tel./fax (29) 751 54 71, e-mail: ops@chorzele.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

Konsultacje psychologa – trzeci piątek miesiąca w godz. 10:00 - 15:00.
Konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień – drugi piątek miesiąca w godz. 07:30-15:30

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Chorzelach

Zasięg terytorialny działania: Miasto i Gmina Chorzele

Adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1B, 06-330 Chorzele

Kontakt: tel./fax (29) 751 54 71, e-mail: ops@chorzele.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

Do zadań Zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy domowej,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Miejsko-Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach

Zasięg terytorialny działania: Miasto i Gmina Chorzele

Adres: Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

Kontakt: tel. (29) 751 65 40

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

 

5. Zespół Interdyscyplinarny w Jednorożcu

Zasięg terytorialny działania: Gmina Jednorożec

Adres: Urząd Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

Kontakt: kontakt przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu - tel. (29) 751 88 53
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@jednorozec.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30,

Zadania Zespołu w Jednorożcu to m.in.:
- integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- diagnozowanie problemu przemocy domowej,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową,
- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
- monitorowanie procedury ”Niebieskie Karty”,
- rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz doznających przemocy domowej,
- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu

Zasięg terytorialny działania: Gmina Jednorożec

Adres: Urząd Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

Kontakt: kontakt przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu - tel. (29) 751 70 30, e-mail: gkrpa@jednorozec.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30,

Do zadań Punktu informacyjno-konsultacyjnego należy w szczególności:
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
- motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,
- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie: psychoterapii osób uzależnionych, indywidualnych świadczeń, zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom, uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej

Zasięg terytorialny działania: Gmina Krzynowłoga Mała

Adres: ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, https://gopskrzynowloga.naszops.pl

Kontakt: tel. (29) 751 28 82, gops_krzyma@op.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

Zakres działań:
- diagnozowanie problemu przemocy domowej,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,
- działania w zakresie procedury, "Niebieskie Karty" oraz Zespołu Interdyscyplinarnego,
- stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania, Problemów Alkoholowych.

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych

Zasięg terytorialny działania: Gmina Czernice Borowe

Adres: ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

Kontakt: tel. (23) 674 60 90 wew. 46, gopsczernice@wp.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:00 - 15:00, wtorek 8:00 - 16:00

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
- wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”,
- działania interwencyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej,
- monitorowanie rodzin przez pracowników socjalnych,
- wsparcie socjalne tych rodzin,
- motywowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicach Borowych

Zasięg terytorialny działania: Gmina Czernice Borowe

Adres: ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

Kontakt: tel. (23) 674 60 90 wew. 33, gopsczernice@o2.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:00 - 15:00, wtorek 8:00 - 16:00

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
- wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- motywowanie do udziału w terapiach odwykowych,
- kierowanie wniosków do Sądu o objęcie zamkniętym leczeniem odwykowym,
- współpraca z Prokuraturą i Policją.

 

Punkt informacyjny dla ofiar przemocy domowej i uzależnionych od alkoholu

Zasięg terytorialny działania: Gmina Czernice Borowe

Adres: ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

Godziny otwarcia: ostatni czwartek każdego miesiąca 8:00 - 16:00

 

Grupa Anonimowych Alkoholików "Szansa"

Zasięg terytorialny działania: Gmina Czernice Borowe

Adres: Dwór w Chojnowie

Godziny otwarcia: każdy wtorek miesiąca

 

8. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Krasne

Zasięg terytorialny działania: Gmina Krasne

Adres: ul. Adama Mickiewicza 23A, 06-408 Krasne

Kontakt: tel. (23) 671 02 16

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem

Zasięg terytorialny działania: Gmina Krasne

Adres: ul. Adama Mickiewicza 23A, 06-408 Krasne

Kontakt: tel. (23) 671 02 17

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 7:30 - 15:30

Pomoc dla rodzin dotkniętych
przemocą domową poprzez:
- podnoszenie wiedzy w społeczności lokalnej w zakresie problematyki przemocy domowej,
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla rodzin dotkniętych przemocą,
- zapewnienie wsparcia instytucjonalnego osobom doznającym przemocy domowej,
- zapewnienie schronienia i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową,
- łagodzenie następstw zjawiska przemocy domowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej (przedstawiciele GOPS, Posterunek Policji, GKRPA, placówki oświatowe) w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- motywowanie osób stosujących przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym

Powyższy wykaz instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc domową w 2024 roku opracowano na podstawie danych przekazanych przez MOPS/OPS/GOPS z terenu powiatu przasnyskiego.


Sporządziła:
Alicja Kamińska
PCPR w Przasnyszu
tel. (29) 752 51 73 w. 17
Dnia 25.01.2024 r.