Wjazd do miejscowości Łanięta

6 lutego 2024 roku Powiat Przasnyski ogłosił przetarg na przebudowę drogi 3216 W Janowo - Mchowo, która zyska nową nawierzchnię, umocnione pobocza i oświetlenie skrzyżowania, co poprawi jej standard i bezpieczeństwo. Środki pozyskane na ten cel pochodzą z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. W wyniku postępowania zgłosiło się dwóch oferentów, chętnych na wykonanie inwestycji o wartości ponad 2 milionów złotych!

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej 3216 W (Janowo) gr. woj. – Mchowo znajduje się w Łaniętach i obejmuje ok. 1 km fragment od skrzyżowania z drogą wiodącą do Moraw Wielkich w kierunku Przasnysza. Inwestycja będzie polegała na dostosowaniu drogi do standardów klasy Z i ułatwi połączenie z drogą krajową nr 57, usprawniając - poprzez drogę gminną - obsługę istniejących Kopalni Zakładów Kruszyw.

Inwestycja umożliwi eliminację wykluczenia transportowego mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała i okolic, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Z przebudowy drogi powiatowej 3216 W skorzystają również mieszkańcy samego Przasnysza oraz sąsiednich gmin, wybierających ją jako alternatywę w podróży na Mazury, do Trójmiasta lub Olsztyna.

Przebudowana droga uzyska jezdnię o wymaganej przepisami szerokości, pobocza z umocnione o nawierzchni bitumicznej, przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi (w tym z kopalni kruszyw), oświetlenie skrzyżowań oraz udrożniony system odwodnienia. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Przasnyski z programu Polski Ład w wysokości 2 010 496,79 zł.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wykończeniowe, ziemne, korytowanie na długości 0,990 km,
2. Przebudowę jezdni – podbudowy, nawierzchnie, pobocza umocnione:
a) podbudowy na powierzchni 7 601,42 m2,
b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa na powierzchni 8 882,86 m2,
c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna na powierzchni 8 801,86 m2,
3. Przebudowę skrzyżowań:
a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 297,80 m2,
4. Oświetlenie skrzyżowań: montaż i stawianie słupów oświetleniowych solarnych oraz montaż przewodów do opraw oświetleniowych 
5. Odwodnienie:
a) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na długości 750,00 m,
b) poręcze ochronne sztywne z pochwytem w miejscu przepustu o długości 10,00 m
Oferty można było składać do dnia 22.02.2024 roku do godz. 11:00. Do wykonania zadania zgłosiło się dwóch chętnych oferentów: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Oferty opiewają na kwotę 2 109 843,45 zł oraz 2 625 357,20 zł brutto. Postępowanie przetargowe jest nadal w toku.

Najniższa z kwot nieco przekracza sumę, którą Powiat Przasnyski zamierzał przeznaczyć na to zadanie, ale różnica jest na tyle niewielka, że Zarząd oraz Rada Powiatu Przasnyskiego, biorąc pod uwagę potrzebę realizacji tej inwestycji, przypuszczalnie zwiększą jej finansowanie, co doprowadzi do zawarcia umowy z wykonawcą.

Termin wykonania zamówienia wyniesie 140 dni od dnia zawarcia umowy. Inwestycja będzie kontynuacją prac przeprowadzonych na drodze powiatowej 3216 W Janowo - Mchowo w latach ubiegłych.