Sesja Rady Powiatu

LXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2022 rok”.
5. Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2022”.
6. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2022”.
7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030” w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 484/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 485/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Przasnyskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza (Nr druku 486/2023).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/28/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 487/2023).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 488/2023).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 489/2023).
15. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2022 r.”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatowi Przasnyskiego za 2022 r. (Nr druku 490/2023).
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2022 rok (Nr druku 491/2023).
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok (Nr druku 492/2023).
19. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zakończenie sesji.