Grafika informująca o nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA

Informujemy, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2024 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, będą funkcjonowały 2 punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji, w tym 1 punkt w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lokalizacje punktów:

Punkt nr 1 - Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.
Punkt zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pod adresem: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Pokój nr 012 (parter).
Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej z Olsztyna, wybrane w otwartym konkursie ofert.
Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 12.00.

Punkt nr 2 - Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnej mediacji
Punkt zlokalizowany w budynku Gminy Jednorożec, ul. Plac Św. Floriana 1, 06-323 Jednorożec
oraz w budynku  Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Pokój nr 012 (parter)
Punkt prowadzony przez:
- radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie
- adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach:
- poniedziałek, czwartek, piątek – w godz. od 9.00 do 13.00 (Jednorożec),
- wtorek, środa  – w godz. od 12.00 do 16.00 (Przasnysz).

W celu umówienia się na wizytę w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy: zadzwonić pod numer telefonu: (029) 307-62-53 lub (029) 307-05-00 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu),
lub
zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Kto może skorzystać z pomocy:
- z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
- oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową,  nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W/w osoby składają staroście oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz przedstawiają w formie papierowej dostępne im środki porozumiewania się na odległość ze wskazaniem danych kontaktowych na adres: 
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
z dopiskiem "nieodpłatna pomoc prawna"
lub w formie elektronicznej na adres:

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Galeria zdjęć