Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.683.3.28.2022 z dnia 4 września 2023 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 – Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha, która stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Jednorożec na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego Nr 1/2022 (znak: RB.6740.D.1.2022) z dnia 12 października 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulatowo Pogorzel, gm. Jednorożec, ostatecznej dnia 22 listopada 2022 roku.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.