Grafika. Od lewej: napis

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Przasnyskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1160/2 o pow. 0,6850 ha, położonej w obrębie 0002 Miasta Przasnysz przy ulicy Szosa Ciechanowska 2A, przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.