Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski realizuje projekt pn. "E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego" nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza" Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość. Dzięki temu nasi interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw z poziomu swojego domowego komputera.

Całkowita wartość projektu: 1 703 919,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 363 135,20 PLN