Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza" nr POWER.02.08.00-00-0100/20, finansowany ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi projektowej: Efektywne polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”.

Łączna wartość grantu : 452 266,89 zł (ze środków UE 381 170,53 zł, oraz z budżetu państwa 71 096,36 zł)