Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski  realizuje projekt: „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2019 do 28.02.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt skierowany jest do 496 uczniów ze szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu, Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych między innymi na rynku pracy, uczniów biorących udział w projekcie. Dodatkowo udoskonalone zostaną także umiejętności oraz kompetencje zawodowe 80 nauczycieli.

Działania projektowe:

  • doposażenie w 2 szkołach pracowni: matematycznej i przedmiotów przyrodniczych oraz 4 szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej;zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (korekcyjno-kompensacyjne)
  • zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce: dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, matematycznych, przedmiotów przyrodniczych oraz warsztaty ze skutecznego uczenia się z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej;
  • zajęcia rozwijające: warsztaty kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych oraz warsztatami z umiejętności rozwijania kompetencji z użyciem technologii informacyjno – komunikacyjnej;
  • projekty edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;
  • laboratoria wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (np. zajęcia w Centrum Kopernik);
  • szkolenia dla 80 nauczycieli, m.in w zakresie wykorzystywania e-podręczników, nauczania w oparciu o eksperyment, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 1 114 630,20 złotych

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 166 976,05 złotych

Wysokość dofinansowania z UE: 891 704,16 złotych 

Wkład własny beneficjenta: 55 950,00 złotych

Projekt realizowany w partnerstwie z Project Hub Sp. z o. o. z Poznania oraz Gminą Jednorożec.