Od lewej: Fundusze Europejskie, flaga Polski, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska, u dołu informacja o finansowaniu w ramach reakcji na COVID-19

Informujemy, że Powiat Przasnyski realizuje grant „Cyfrowy Powiat” w ramach konkursu grantowego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jst oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja   grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID – 19 w latach 2020/21.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w ramach grantu działania: 
1. Wdrożenie wirtualnej centrali telefonicznej wraz z usługą faxu działającej w chmurze, dostępnej poprzez sieć IP wraz z zakupem wirtualnej centrali telefonicznej (ok. 65 telefonów cyfrowych systemowych, bezprzewodowych, stacjonarnych);
2. Zakup pakietu biurowego – 76 licencji wieczystych zawierających narzędzia do edycji tekstu, wykonywania obliczeń księgowych, poczty elektronicznej  umożliwiający m.in. w systemie EZD edycję szablonów pism i wniosków oraz eksport i import  danych w systemach;
3. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 7 szt.  (przy zakupie preferowane będą urządzenia o wysokiej wydajności pod względem szybkości pracy, zużycia materiałów eksploatacyjnych);
4. Zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa wraz z testami bezpieczeństwa oraz opracowaniem dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Całkowita wartość grantu dla Powiatu Przasnyskiego wynosi 150.000,00 zł i stanowi 100 %  wartości projektu.
Okres realizacji grantu - do 31.10.2023 r.

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu