Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Powiat Przasnyski realizując cele projektu na podstawie umowy nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-00 o dofinansowanie zawartej dnia 28.10.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem–Powiatem Przasnyskim, zmienionej Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-01 z dnia 30.05.2018 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-02 z dnia 23.01.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-03 z dnia 08.03.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-04 z dnia 07.01.2020 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-05 z dnia 04.06.2020 r. dokonał częściowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego.

Na koniec grudnia 2020 roku zbudowano tory kolejowe na długości 1,03 km oraz infrastrukturę techniczną na odcinku 2C, w tym: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną o długości 786,40 m, sieć wodociągową o długości 228,77 m, oświetlenie w ilości 34 sztuk lamp oświetleniowych oraz sieć telekomunikacyjną o łącznej długości 692,00 m. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 5 107 442,53 zł brutto.

Do wykonania pozostała infrastruktura drogowa na odcinku 2B i 2C oraz infrastruktura techniczna na odcinku 2B, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie oraz sieć telekomunikacyjna.

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu to 30.06.2022 rok.