Powiat Przasnyski od lat znajduje się w czołówce najbardziej proinwestycyjnych powiatów w Polsce. Wszelkie działania strategiczne mają na celu dynamizację rozwoju powiatu, tworzenie konkurencyjnej i efektywnej sfery gospodarczej i inwestycyjnej, turystycznej oraz społecznej. Przyczyniają się one oraz kreują zrównoważony rozwój, w tym obszarów wiejskich, kształtują kapitał społeczny i poprawiają jakość życia mieszkańców, wpływają na poprawę spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej.

We wszelkiego rodzaju statystykach, czy rankingach najbardziej proinwestycyjnych polskich samorządów,  rankingach dotyczących pozyskiwania środków unijnych, obejmujących swoją oceną  działania gospodarcze, jak również skuteczność w zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców – powiat przasnyski w statystyce wieloletniej zajmuje I miejsce w Polsce.

Dla każdego inwestora, który zdecyduje się na lokalizację swojego zakładu w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej, czy Specjalnej Strefie Ekonomicznej powiat oferuje tanie, w pełni uzbrojone działki pod działalność przemysłową, usługową, handlową i lotniczą. Powiat Przasnyski posiada także położone w najlepszych dzielnicach miast Przasnysz i Chorzele, w sąsiedztwie basenów, boisk, parków i nieskazitelnej przyrody – tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.  Mogą one służyć przyszłym inwestorom jako zaplecze bytowe oraz mogą ułatwić napływ nowych pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w PSG.

Specjalna Strefa Ekonomiczna – Polska Strefa Inwestycji.

Istotnym elementem pobudzania aktywności gospodarczej jest funkcjonująca od 5 września 2019 r. Polska Strefa Inwestycji. Dzięki Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (wcześniej było to możliwe wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami strefy). Przepisy dotyczące wspierania inwestycji stanowią, że przedsięwzięcia mogą uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego) po spełnieniu określonych prawem kryteriów.

Na terenie powiatu przasnyskiego kryteria ilościowe dotyczące wielkości wymaganych nakładów inwestycyjnych wynoszące odpowiednio: 40 000 000 zł dla dużego przedsiębiorstwa, 8 000 000 zł dla średniego, 2 000 000 zł dla małego oraz 800 000 zł dla mikroprzedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą skorzystać na tym terenie z pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych (mikro oraz małe przedsiębiorstwo – 55% wartości wydatków kwalifikowanych, średnie – 45%, duże – 35%).

Na mocy ustawy udzielenie pomocy publicznej na terenie powiatu przasnyskiego koordynuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Olsztynie.

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu kierowana do inwestora.

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Jest to pomoc finansowa w kwocie 24.000 zł. brutto w związku z wyposażeniem lub doposażeniem każdego nowego stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku jednego skierowanego przez urząd bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy. Na wyposażenie stanowiska pracy można dokonać zakupu m.in. środków trwałych, urządzeń oraz maszyn.

 • Prace interwencyjne.

Jest to forma pomocy dla pracodawcy polegająca na dofinansowaniu wynagrodzenia w postaci refundacji w kwocie 825 zł + składka ZUS od tego wynagrodzenia, przez okres trwania prac interwencyjnych (pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia skierowanego przez urząd bezrobotnego). Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia po pracach interwencyjnych skierowanego bezrobotnego na okres co najmniej 4 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego wynosi 10 miesięcy.

 • Szkolenie bezrobotnych na wniosek pracodawcy.

Pracodawca może złożyć do urzędu wniosek o przeszkolenie w danym zakresie bezrobotnych, których winien zatrudnić po ukończeniu szkolenia na okres co najmniej 3 miesięcy.

 • Staż.

Staż to okres nabywania umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż organizowany jest na okres 6 miesięcy po którym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na okres co najmniej 3 miesięcy. W okresie odbywania stażu urząd wypłaca stażyście stypendium i pokrywa koszty ubezpieczeń społecznych.

 • Bon stażowy (dla osób do 30 roku życia).

W ramach bonu stażowego bezrobotny odbywa staż przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienie osoby na okres kolejnych 7 miesięcy. W okresie odbywania stażu urząd wypłaca stażyście stypendium i pokrywa koszty ubezpieczeń społecznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, może otrzymać premię w wysokości 1500 zł.

 • Bon zatrudnieniowy (dla osób do 30 roku życia).

W ramach bonu zatrudnieniowego bezrobotny winien być zatrudniony przez okres co najmniej 19 miesięcy. Pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (około 830 zł.) przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia.

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat.

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres:

- 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych w wieku 50 – 60 lat,
- 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych w wieku powyżej 60 lat.

Pracodawca ma obowiązek do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 7 miesięcy w przypadku, o którym mowa w poz. a) oraz 13 miesięcy w przypadku o którym mowa w poz. b).

Dodatkowe udogodnienia:

 • uregulowany stan prawny nieruchomości;
 • niskie ceny działek inwestycyjnych;
 • zrealizowane uzbrojenie terenu;
 • bocznica kolejowa na terenie Podstrefy PSG w Chorzelach;
 • dobre położenie geograficzne – niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka;
 • dostępność niezagospodarowanej siły roboczej o wysokich kwalifikacjach;
 • stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług;
 • dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych – fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB);
 • dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej);
 • tereny w Sierakowie sąsiadują z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego;
 • nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (bardzo dobrze wyposażony szpital powiatowy);
 • wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki;
 • pełne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej;
 • czyste ekologicznie, malownicze tereny – jako miejsce wypoczynku;
 • zaplecze rekreacyjne (m.in. nowe hale sportowe, basen).

Zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna.

 1. rezerwa siły roboczej w powiecie przasnyskim – 2 000 osób;
 2. rezerwa siły roboczej w powiatach ościennych – 18 000 osób;
 3. badania przeprowadzone w gminach powiatu przasnyskiego, prowadzą do stwierdzenia, że faktyczna liczba osób pozostających bez pracy jest większa o ok. 5 tys. osób (tzw. bezrobocie ukryte). Z informacji uzyskanych w sześciu sąsiadujących powiatach wynika, że rezerwy siły roboczej związane z tzw. ukrytym bezrobociem można szacować na około 25 tys. osób. Osoby te chętnie podejmą pracę w przedsiębiorstwie zapewniającym stałą pracę. Łączna rezerwa siły roboczej w powiecie przasnyskim i pow. ościennych wynosi ok. 40 tys. osób.
 4. powiatowe szkoły średnie i zawodowe z programem języków obcych oraz głównymi specjalizacjami w zakresie budowy maszyn, ekonomii, logistyki, turystyki, gastronomii, handlu, itp.;
 5. podpisana umowa z Politechniką Warszawską – wiodąca uczelnią techniczną w Polsce w zakresie kształcenia uczniów i studentów oraz testowania i wdrażania w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej nowoczesnych technologii z dziedziny OZE, innowacyjnych technologii chemicznych – m.in. magazynowanie energii oraz lotnictwa (samoloty i roboty bezzałogowe);
 6. możliwość współpracy z Uczelnią Lingwistyczno-Techniczną w Przasnyszu);
 7. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (basen) – jako zaplecza dla aktywnej rekreacji;
 8. nowoczesne szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, szkoły średnie ogólnokształcące, techniczne i zawodowe (z nauką jęz. angielskiego i innych jęz. obcych), sąd rejonowy, komenda policji, tereny sportowe (korty tenisowe, boiska i hale sportowe, skate park, jazda konna, muzeum regionalne).

Podatki.

Na podstawie Uchwały Nr 222/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje
i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chorzele w ramach pomocy de minimis – przedsiębiorcy na terenie PSG Chorzele są zwolnienie od podatku na okres:

 • 1 roku podatkowego – w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy;
 • 2 lat podatkowych – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

Firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w powiecie przasnyskim.

Na terenie powiatu funkcjonują przedsiębiorstwa o znaczeniu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym (MSP).

Do firm o znaczeniu międzynarodowym i krajowym należą:

KROSS – europejski lider w produkcji rowerów

ABB – europejski koncern w branży urządzeń energetycznych

Główne branże reprezentowane przez MSP:

– transport i logistyka, – budownictwo, – handel, – usługi, – przetwórstwo rolno – spożywcze,

– mechanika i energetyka.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie wynosi ok. 4 640PLN brutto (1,100 USD) – 84 % w relacji do średniej krajowej.

Galeria zdjęć