Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Europejskich Funduszy Społecznego

Dostępny samorząd – granty

Powiat Przasnyski realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość grantu: 226.330,00 zł

Data końcowa okresu realizacji przedsięwzięcia grantowego – 30 września 2023 r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe  w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez doposażenie siedziby Starostwa w urządzenia, instalacje oraz środki techniczne likwidujące bariery architektoniczne i komunikacyjno – informacyjne.

W ramach grantu planuje się m.in.:

1. W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. zakup i wymianę drzwi wejściowych od ulicy Św. St. Kostki,
 2. przystosowanie podłoża przed wejściem do budynku od ulicy Św. St. Kostki   - powierzchnia antypoślizgowa,
 3. zakup platformy schodowej na szynie prostej przy wejściu do budynku od ul. Św. St. Kostki,
 4. zakup platformy schodowej na szynie prostej w strefie wejścia do budynku od ul. Św. St. Kostki,
 5. zakup szyn najazdowych teleskopowych na schodach (parter i II piętro) wraz montażem dzwonków informujących o konieczności rozłożenia szyn,
 6. zaprojektowanie i wykonanie oznakowania budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. przystosowanie podłoża w ciągach komunikacyjnych na 1 i 2 piętrze starszej części budynku zajmowanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,
 8. dostosowanie punktu informacyjnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – lada recepcyjna,
 9. montaż domofonu przy szlabanie przez który wjeżdża się na teren na którym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

2. W zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej:

 1. zakup zestawu ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
 2. zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej (w punkcie informacyjnym) dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. zakup pętli indukcyjnej powierzchniowej (w sali konferencyjnej) dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 4. przygotowanie filmu informacyjnego o działalności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w języku migowym;
 5. przetłumaczenie filmu promocyjnego Powiatu Przasnyskiego na język migowy.

PFRON2+PP

Galeria zdjęć