Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Deklaracja dostępności


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interne­towej powiat-przasnysz.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre treści zamieszczone na stronie przed 23.09.2020 r. mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu będzie dokładać wszelkich starań, aby nowe treści zamieszczane na stronie od dnia 23.09.2020 r. były w pełni dostępne cyfrowo.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

- niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Dotyczy treści zamieszczanych przed 23.09.2020 r. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC nie są dostępne cyfrowo w całości.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Opublikowane materiały video nie posiadają napisów tekstowych oraz audiodeskrypcji – mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nieproporcjonalne obciążenie: nie dotyczy

Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: nie dotyczy

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i zaktualizowane w dniu: nie dotyczy

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski
adres: ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

starostwo@powiat-przasnysz.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

(29) 752 22 70

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

INNE INFORMACJE, OKREŚLONE W DZ. U. 2019 POZ. 848 - ART. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 18.11.2011.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 03.07.2019 r.

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: : Samoocenę dostępności dokonano w oparciu o przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ponadto strona posiada wersję kontrastową przygotowaną dla osób niepełnosprawnych.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: nie dotyczy

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-przasnysz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz bądź dzwoniąc na numer telefonu 29 752 22 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane koordynatora ds. dostępności: Anna Obidzińska – Wójcik Sekretarz  Powiatu tel. 29-752-22-70

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Rozmieszczenie Wydziałów i Samodzielnych Stanowisk Pracy

Poziom O (parter)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Organizacyjny: Punkt informacyjny – Biuro Rzeczy Znalezionych

Kancelaria

Obsługa informatyczna   

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Rejestracji Pojazdów

Poziom 1 (I piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Finansowo – Budżetowy w tym Kasa

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami i stanowiska pracy ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – stanowiska pracy ds. zamówień publicznych

Kadry

Sala konferencyjna

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu

Sekretariat

Obsługa Prawna

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Referat Rozwoju, Aktywizacji Biznesu i Promocji

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego

Inspektor Ochrony Danych

Poziom 2 (II piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny: Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

Sekretarz

Archiwista

Stanowisko ds. kontroli zarządczej

Powiatowy rzecznik konsumentów

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Sale konferencyjne

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejz

Opis dostępności wejścia do budynków

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • I wejście główne od strony ulicy 3 Maja - niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi otwierają się do wewnątrz), przed schodami prowadzącymi do wejścia zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.

 • II wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) – dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).

 • III wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (wejście również do Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu) – dostępne dla osób z  niepełnosprawnością ruchową (brak schodów i progów, drzwi otwierają się na zewnątrz).


Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności do poszczególnych poziomów budynku

Budynek wyposażony jest w windę z sygnalizacją dźwiękową. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku.  

Ze względu na 2 stopnie na korytarzu na II piętrze nie ma możliwości dostępu do Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego dla osób poruszających się na wózkach. Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego obsługuje wskazane osoby w sali konferencyjnej na II piętrze, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub w punkcie informacyjnym.

W razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pracownicy wszystkich wydziałów mogą umówić się na spotkanie z petentem na parterze budynku.

Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek posiada:

 • windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,

 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na każdej kondygnacji,

 • przewijak dla dzieci w toalecie na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów,

 • Kącik Malucha na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów.


Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych,

 • pętli indukcyjnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownicy punktu informacyjnego (parter przy wejściu II), w razie potrzeby, pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu spraw urzędowych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na ogólnie dostępnym placu manewrowym od strony ulicy Św. Wojciecha, 

 • przy wejściach do budynku od strony ulicy Św. Wojciecha  znajduje się stojak na rowery.


Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres starostwo@powiat-przasnysz.pl,

 • faxem na nr 29 752 22 70,

 • telefonicznie na nr 29 752 22 70,

 • drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.