Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

projekty unijnePowiat Przasnyski realizuje następujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej.


 


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: http://www.funduszedlamazowsza.eu/Logotyp Unii Europejskiej

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU


Projekt pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Powiat Przasnyski realizując cele projektu na podstawie umowy nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-00 o dofinansowanie zawartej dnia 28.10.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem–Powiatem Przasnyskim, zmienionej Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-01 z dnia 30.05.2018 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-02 z dnia 23.01.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-03 z dnia 08.03.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-04 z dnia 07.01.2020 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-05 z dnia 04.06.2020 r. dokonał częściowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego.


Na koniec grudnia 2020 roku zbudowano tory kolejowe na długości 1,03 km oraz infrastrukturę techniczną na odcinku 2C, w tym: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną o długości 786,40 m, sieć wodociągową o długości 228,77 m, oświetlenie w ilości 34 sztuk lamp oświetleniowych oraz sieć telekomunikacyjną o łącznej długości 692,00 m. Łączna wartość wykonanych robót wynosi 5 107 442,53 zł brutto.


Do wykonania pozostała infrastruktura drogowa na odcinku 2B i 2C oraz infrastruktura techniczna na odcinku 2B, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie oraz sieć telekomunikacyjna.
Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu to 30.06.2022 rok.


infrastruktura techniczna na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele 1 (telekomunikacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i oświetlenie)


Źródło: zasoby Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 PrzasnyszLogotyp Unii Europejskiej

E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego


RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza" Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Całkowita wartość projektu wynosi 1.703.919,00 złotych, z czego dofinansowanie z UE to aż 1.363.135,20 złotych.


Celem projektu jest zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość. Dzięki temu nasi interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw z poziomu swojego domowego komputera.Logotyp Unii Europejskiej

Powiat Przasnyski realizuje projekt „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu”.


Ogólne informacje o projekcie:
Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017-31.08.2018 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Projekt skierowany jest do: 200 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.


Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez min. realizację staży i praktyk zawodowych u lokalnych Przedsiębiorców. Uczniowie wezmą również udział w kursach i szkoleniach zawodowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.Logotyp Unii Europejskiej

Powiat Przasnyski jako Beneficjent realizuje projekt pt. „CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” na podstawie umowy Nr RPMA.06.02.00-14-8483/17-00 zawartej w dniu 28.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim.


Celem głównym projektu jest:


Inicjowanie i wzmocnienie korzystnych zmian społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizowanych, zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą w Przasnyszu.


Głównym długookresowym oddziaływaniem projektu będzie poprawa spójności gospodarczej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego.


Celami bezpośrednimi projektu są:
- uruchomienie korzystnych długofalowych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Przasnysza wskazanym do rewitalizacji,
- zainicjowanie i wsparcie strukturalnych zmian wśród mieszkańców zagrożonych rozmaitymi patologiami społecznymi, w tym ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, alkoholizmem,
- zwiększenie szans zawodowych mieszkańców terenów zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą,
- powstrzymane masowej emigracji ludzi młodych, szczególnie z terenu Osiedla nr 2 w Przasnyszu,
- zmniejszenie patologii społecznych występujących obecnie na Osiedlu nr 2 - alkoholizm, wandalizm, dysfunkcyjność wielu rodzin,
- wspomaganie w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu - firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego Przasnysza - Osiedla nr 2,
- wywieranie korzystnego wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w obszarze rewitalizacji na terenie Przasnysza jako odpowiedź przede wszystkim na problem bezrobocia i niskiej przedsiębiorczości mieszkańców tych terenów,
- promowanie przedsiębiorczości, ułatwienie wykorzystania powstających terenów inwestycyjnych na terenie PSG (Sierakowo), co ma sprzyjać tworzeniu nowych firm. Inwestycja realizować będzie cel wiodący jakim jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowo- rekreacyjnego w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.,
- efektywna i skonkretyzowana na wielowymiarowe problemy społeczno-gospodarcze Północnego Mazowsza rewitalizacja terenów Osiedla nr 2 w Przasnyszu,
- promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienia gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów,
- sprzyjanie tworzeniu nowych firm,
- pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców poprzez szeroki program kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych,
- doskonalenie lokalnych zasobów pracy,
- wspieranie reorientacji zawodowe] osób wychodzących z sektora rolnego - nauka nowych zawodów, kursy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- silniejsze inicjowanie programów aktywizacji zawodowe], szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób w wieku 50+,
- wprowadzenie nowych rozwiązań programowo – organizacyjnych,
- wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnego obiektu dla potrzeb edukacyjnych,
- upowszechnienie znajomości języków obcych,
- zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom i dorosłym, mogących uczestniczyć w zajęciach organizowanych w CENTRUM,
- zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto i wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca - bogacenie się społeczeństwa,
- wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
- wsparcie rozwoju start - up'ów na terenie Północnego Mazowsza,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
- wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez ułatwienie dostępu do wykwalifikowanych kadr rynku pracy,
- pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
- skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich,
- wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
- aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu na terenie Przasnysza i włączenie ich w procesy rozwojowe,
- zmniejszenie kosztów poszukiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w ramach działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii.
- podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
- dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
- zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
- wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze Województwa Mazowieckiego,
- podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.


Centrum Aktywizacji Biznesu będzie przede wszystkim motorem zmian społeczno - gospodarczych na obszarze zdegradowanym miasta Przasnysza wskazanym do rewitalizacji i pośrednio na terenie całego powiatu.


W ramach uruchomienia i funkcjonowania Centrum Aktywizacji Biznesu planowane jest dodatkowe zatrudnienie, przy czym przy rekrutacji pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy rewitalizowanego obszaru.


Głównym celem funkcjonowania Centrum Aktywizacji Biznesu będzie wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców terenu naszego powiatu. Działalność ta przyczyni się do częściowego rozwiązania problemu bezrobocia i ubóstwa, wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno wyznaczonego obszaru zdegradowanego, jak również całego miasta i powiatu. Stworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się zmniejszenia migracji młodych ludzi za możliwością podjęcia pracy poza obszar miasta i powiatu.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Przasnysz i Gminą Przasnysz.


Całkowita wartość projektu: 7 699 999 38 PLN


Wysokość dofinansowania: 7 314 999,41 PLNLogotyp Unii Europejskiej

Powiat Przasnyski realizuje projekt pn. „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” na podstawie umowy Nr RPMA.06.02.00-14-8251/17-00 zawartej w dniu 28.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim.


Celem projektu jest integrowanie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zachęcenie ich do zakładania własnych firm. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości oprócz kształcenia osób nieletnich, społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych będzie zajmował się preinkubacją, czyli pomocą w wymyślaniu pomysłów na biznes i ich udoskonalaniu oraz inkubacją, a więc działalnością, która zaczyna się wraz z założeniem firmy.


Celem podstawowym projektu jest zmiana sposobu życia mieszkańców wsi Zdziwój Stary i Zdziwój Nowy oraz miejscowości sąsiadujących.


Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne, a degradacji ulega stan i zagospodarowanie przestrzeni.


Celami bezpośrednimi projektu są:
- uruchomienie korzystnych długofalowych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Gminy Chorzele wskazanym do rewitalizacji.
- zainicjowanie i wsparcie zmian wśród strukturalnych mieszkańców zagrożonych rozmaitymi patologiami społecznymi, w tym ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, patologią.
- wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu – firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego gminy Chorzele.
- korzystny wpływ na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w obszarze rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Inkubator Przedsiębiorczości będzie odpowiedzią przede wszystkim na problem bezrobocia i niskiej przedsiębiorczości mieszkańców tych terenów.
- promowanie przedsiębiorczości, ułatwienie wykorzystania powstających terenów inwestycyjnych, co ma sprzyjać tworzeniu nowych firm. Inwestycja realizować będzie cel wiodący jakim jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowo- rekreacyjnego w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Poprzez to będzie miała pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój całego subregionu ostrołęckiego.
- efektywna i skonkretyzowana na wielowymiarowe problemy społeczno-gospodarcze Północnego Mazowsza rewitalizacja terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” jako funkcjonalne uzupełnienie i wsparcie obszaru powstającej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele.
- zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie nowej i innowacyjnej w skali regionu formy Inkubatora, którego zadaniem będzie promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienia gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm.
- pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców poprzez szeroki program kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych w EIP,
- doskonalenie lokalnych zasobów pracy,
- wspieranie reorientacji zawodowej osób wychodzących z sektora rolnego – nauka nowych zawodów, kursy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- silniejsze inicjowanie programów aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób w wieku 50+, wprowadzenie nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych w ramach EIP;
- objęcie systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym nauczycieli kształcących dorosłych – poziom przygotowania tej grupy zawodowej jest istotnym czynnikiem odpowiedniej jakości kształcenia,
- wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnego obiektu EIP dla potrzeb edukacyjnych,
- upowszechnienie znajomości języków obcych,
- ograniczenie zjawiska bezrobocia ukrytego – zmniejszenie bezrobocia na wsi,
- zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom i dorosłym z terenów wiejskich, mogących uczestniczyć w zajęciach organizowanych w EIP,
- osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową EIP oraz jednym z głównych celów strategicznych powiatu przasnyskiego jakim jest skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Studium Medyczne) i wyższych (SGGW, Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego, także wzmocnienie istniejącej współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie poszerzenia ich oferty edukacyjnej dla mieszkańców powiatu, w tym tworzenie kierunków wzmacniających rozwój gospodarczy regionu (inżynieria lotnicza, elektroenergetyka, elektromechanika, turystyka i rekreacja),
- zapewnienie wysokiej jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym – przyszłej wykwalifikowanej kadry regionu Północnego Mazowsza,
- zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy EIP w Przasnyszu.
- poprawa stanu infrastruktury edukacyjnego o zasięgu regionalnym,
- zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto i wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
- wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
- wsparcie rozwoju start-up`ów na terenie Północnego Mazowsza.
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
- wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez ułatwienie dostępu do wykwalifikowanych kadr rynku pracy,
zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
- rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie napływu inwestycji zaawansowanych technologicznie do sektora MSP (kooperacja),
- coraz lepsze wykorzystywanie globalizacji gospodarczej przez firmy produkcyjne i usługowe z terenu powiatu przasnyskiego - wzrost konkurencyjności polskich produktów i usług,
- umacnianie współpracy ze szkołami średnimi, zawodowymi i wyższymi w zakresie transferu innowacyjnych technologii do gospodarki powiatu oraz kształcenia kadr,
- pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
- skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich.
- wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
- aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu na terenie Gminy Chorzele i włączenie ich w procesy rozwojowe,
- zmniejszenie wielu kosztów poszukiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w ramach działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii.
- podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
- dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
- zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
- wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze Woj. Mazowieckiego na granicy z woj. Warmińsko-Mazurskim,
- podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.


Inwestycja w infrastrukturę będzie przede wszystkim narzędziem do zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Gminy Chorzele wskazanym do rewitalizacji.


W ramach uruchomienia i funkcjonowania Inkubatora planowane jest dodatkowe zatrudnienie, przy czym przy rekrutacji pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Gminie Chorzele. Natomiast przedsiębiorstwa kooperujące z inkubatorem utworzą szacunkowo 160 nowych miejsc pracy. Ponadto głównym celem funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości będzie wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu – firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego gminy Chorzele. Działalność Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości przyczyni się tym samym do częściowego rozwiązania problemu bezrobocia i ubóstwa, wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno wyznaczonego obszaru zdegradowanego, jak również całej Gminy Chorzele. Stworzenie nowych miejsc pracy (bezpośrednio w Inkubatorze oraz pośrednio poprzez inkubowane w nim firmy) spowoduje, że mieszkańcy nie będą musieli migrować za możliwością podjęcia pracy poza obszar gminy.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Chorzele.


Całkowita wartość projektu: 16 144 656,85 PLN


Wysokość dofinansowania: 13 176 788,82 PLN 


Logotyp Unii Europejskiej
Powiat Przasnyski realizuje projekt pn.: „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III” na podstawie umowy nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-00 o dofinansowanie zawartej dnia 28.10.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem–Powiatem Przasnyskim, zmienionej Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-01 z dnia 30.05.2018 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-02 z dnia 23.01.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-03 z dnia 08.03.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-04 z dnia 07.01.2020 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-05 z dnia 04.06.2020 r.


Cele projektu


Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności powiatu przasnyskiego i regionu Północnego Mazowsza poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego oraz promowanie rozwoju przedsiębiorczości.


Cele bezpośrednie projektu:


1. udostępnienie nowych terenów dla inwestycji (ok. 80 ha) w ramach rozbudowanej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Gminy Chorzele,
2. wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
3. utworzenie ok. 50 miejsc pracy poprzez lokalizację inwestycji produkcyjnych i usługowych w rozbudowanej strefie,
4. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez doprowadzenie linii energetycznej, wodociągu, kanalizacji, sieci telekomunikacyjnych,
5. zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
6. rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie napływu inwestycji zaawansowanych technologicznie do sektora MŚP (kooperacja),
7. coraz lepsze wykorzystywanie globalizacji gospodarczej przez firmy produkcyjne i usługowe z terenu powiatu przasnyskiego - wzrost konkurencyjności polskich produktów i usług,
8. umacnianie współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie transferu innowacyjnych technologii do gospodarki powiatu oraz kształcenia kadr,
9. pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
10. skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich,
11. wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
12. aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu, i włączenie ich w procesy rozwojowe,
13. zmniejszenie wielu kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii,
14. podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
15. przyrost liczby stałych miejsc pracy o 50 szt. – dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
16. zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
17. wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze województwa mazowieckiego na granicy z województwem warmińsko-mazurskim,
18. podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.


Cel pośredni projektu:
Pośrednim celem projektu jest zapewnienie lepszego powiązania ośrodka ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą, poprzez połączenia drogowe (drogi wojewódzkiej nr 614, drogi wojewódzkiej nr 616, drogi krajowej nr 57) i linię kolejową 035.

Planowane efekty realizacji projektu
:
Budowa nowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod inwestycje przełoży się na wzrost regionalnej konkurencyjności powiatu. Pozwoli zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską – głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji. Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy powiatu. Realizacja projektu spowoduje także wyraźne zwiększenie sektora MŚP, powstanie wielu nowych miejsc pracy, unowocześnienie gospodarki powiatu oraz zwiększenie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej. Projekt będzie się charakteryzował oddziaływaniem o charakterze ponadpowiatowym i regionalnym i wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę Północnego Mazowsza poprzez:
1. utworzenie ok. 50 miejsc pracy w rozbudowanej strefie gospodarczej na terenie Gminy Chorzele, tj. na obszarach o bardzo wysokiej stopie bezrobocia, zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą;
2. kompleksowe uzbrojenie wolnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie północnych gmin powiatu w sąsiedztwie linii kolejowej Chorzele – Olsztyn – Gdańsk;
3. zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego powiatu przasnyskiego;
4. wzmocnienia potencjału północnych gmin powiatu przasnyskiego dzięki poprawie dostępu do infrastruktury energetycznej, której niedobór powodował znaczne bariery w rozwoju gospodarczym w ostatnich 20 latach.


Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach podstrefy PSG w Chorzelach w powiązaniu funkcjonalnym z PSG w Sierakowie skutkować będzie również szeregiem benefitów dla przedsiębiorców inwestujących na jej terenie. Korzyści jakie mogą uzyskać inwestorzy Specjalnej Strefy Ekonomicznej  to np.:
1. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej);
2. działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie;
3. dostęp do linii kolejowej;
4. bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją;
5. zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).


Realizacja projektu uzbrojenia podstrefy PSG w Chorzelach pośrednio wywoła następujące efekty:
1. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym,
2. Efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Chorzele oraz na terenie PSG Chorzele,
3. Efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu,
4. Racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego poprzez połączenie transportu kolejowego z drogowym, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i nr 616 z miejscowości Chorzele,
5. Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1),
6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim,
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ostrołęckiego  i powiatu przasnyskiego;
8. Wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu DK57 i DW nr 614 i 616,
9. Poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami,
10. Aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki i, poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe,
11. zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego,
12. Rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego terenu powiatu przasnyskiego,
13. podniesienie standardu życia dla mieszkańców północnej części powiatu,
14. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego,
15. poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

Całkowita wartość projektu
: 11 438 289,24 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 9 142 471,39 PLNLogotyp Unii Europejskiej

Powiat Przasnyski realizuje projekt pn.: „Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T.” na podstawie umowy nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-00 o dofinansowanie zawartej dnia 01.07.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim.


Cele projektu


Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego powiązania ośrodka ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą poprzez połączenia drogowe (drogi wojewódzkiej nr 614, drogi wojewódzkiej nr 616, drogi krajowej nr 57) i linię kolejową 035. Realizacja projektu zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów i  umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.


Cele pośrednie projektu:


1. poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym;
2. efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Chorzele oraz na terenie PSG Chorzele;
3. efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu;
4. racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego poprzez połączenie transportu kolejowego z drogowym, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i nr 616 z miejscowości Chorzele,
5. zapewnienie spójności wewnętrznej regionu poprzez rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1);
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim;
7. poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu przasnyskiego;
8. wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu drogi krajowej nr 57 i dróg wojewódzkich nr 614 i 616;
9. poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami;
10. aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe.


Cele szczegółowe projektu:
1. powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączającej miasto w sieć TEN-T  poprzez ciąg drogowy DK57 i linię kolejową 035;
2. dopasowanie jakości infrastruktury drogowej gminy do rosnącej presji urbanizacyjnej związanej z osiedlaniem się nowych mieszkańców;
3. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej;
4. poprawa skomunikowania PSG Chorzele z resztą obszaru powiatu przasnyskiego i Subregionu Ostrołęckiego oraz całego kraju;
5. stworzenie alternatywy przejazdu dla przeciążonej części gminy Chorzele w otoczeniu planowanej nowej drogi powiatowej;
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego – dążenie do zmniejszenia liczby notowanych wypadków i kolizji na terenie powiatu;
7. zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności powiatu przasnyskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej;
8. wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwy i bezpieczny dojazd;
9. aktywizacja lokalnych środowisk i przeciwdziałanie problemom społecznym (ułatwiona komunikacja osią aktywizacji rozwoju lokalnego);
10. znaczące podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorom i przedsiębiorcom;
11. przyrost liczby stałych miejsc pracy – dywersyfikacja działalności, w tym działalności usługowo - handlowej na potrzeby subregionu ostrołęckiego;
12. ułatwienie dzieciom z terenów północnej części powiatu przyległych do przedmiotowej drogi dojazdu do szkół;
13. skrócenie czasu przejazdu poprzez radykalną poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi;
14. lepsze połączenie dróg miejskich z siecią TEN-T, drogami powiatowymi, DW nr 614 i 616 na obszarze powiatu przasnyskiego;
15. zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni;
16. poprawa komfortu przejazdu istniejącymi drogami gminnymi w Chorzelach oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza;
17. polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego północnej części powiatu przasnyskiego w układzie zbiorczym DK57 i DW nr 614 i 616;
18. poprawa komfortu podróży;
19. zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego;
20. rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu przasnyskiego;
21. podniesienie standardu życia mieszkańców północnej części powiatu;
22. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego;
23. poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.


Planowane efekty realizacji projektu:
1. wybudowanie drogi powiatowej o długości około 6,842 km wraz z drogą serwisową i pasem technologicznym – łącznie pas o średniej szerokości 32 m;
2. zbudowanie mostu na rzece Orzyc (w ciągu drogi powiatowej), zbudowanie przepustów na ciekach przecinających korpus;
3. przepust drogowy, w tym przepust z rur z blachy stalowej falistej o przekroju eliptycznym.


Realizacja projektu stanowi niezbędny element funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele. Umożliwi ona efektywne skomunikowanie terenów planowanych do przeznaczenia pod inwestycje sektora prywatnego oraz efektywne połączenie powiatu przasnyskiego i PSG Podstrefy Chorzele z kolejową siecią TEN-T poprzez budowę układu drogowo-infrastrukturalnego, który bezpośrednio prowadzi do:
1. drogi krajowej nr 57 prowadzącej z Warszawy do Bartoszyc i dalej poprzez drogę krajową nr 51 do granicy z obwodem Kaliningradzkim,
2. drogi wojewódzkiej nr 616 łączącej Chorzele z Ciechanowem,
a poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc prowadzi do:
1. drogi wojewódzkiej 614 Chorzele – Myszyniec, która stanowi jednocześnie dogodny korytarz transportowy centralnej Polski z Litwą,
2. obszaru PSG Podstrefa Chorzele zawierającego infrastrukturę przeładunkową połączoną z linią kolejową nr 035 Szczytno – Ostrołęka, uzyska się połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.
Kolejowe połączenie z siecią TEN-T realizowane będzie poprzez odcinki linii 035, nr 219 oraz nr 353.


Realizacja projektu nie tylko przyczyni się do poprawy drogowej infrastruktury komunikacyjnej czy spójności z układem dróg krajowych oraz wojewódzkich w subregionie ostrołęckim, umożliwi bezpośredni dostęp do PSG z pominięciem terenów zabudowanych. Będzie również miała wpływ na ograniczenie emisji CO₂, poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum powiatu. Podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Poprzez wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej znacznych obszarów północnej części powiatu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu konkurencyjności całego subregionu ostrołęckiego oraz atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji gospodarczej powiatu przasnyskiego i stanowić będzie o skuteczności wykorzystania posiadanego potencjału inwestycyjnego.


Całkowita wartość projektu: 39 523 533,04 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 23 435 964,07 PLNLogotyp Unii Europejskiej

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.


Oś priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna środowisku
Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu


W ramach Projektu planuje się: zainstalowanie centrum sterowania i kontroli, urządzeń do sterowania punktami alarmowymi oraz budowę 42 punktów alarmowych z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach.
Celem budowy systemu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu przasnyskiego, miasta Przasnysz, miasta i gminy Chorzele, gminy Czernice Borowe, gminy Jednorożec, gminy Krasne, gminy Krzynowłoga Mała, gminy Przasnysz.


Całkowita wartość Projektu – 988 924,99 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR 696 944,13 PLN - stanowi nie więcej niż 70,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
Beneficjent Powiat Przasnyski
Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Przasnyskiego z Gminą Miasta Przasnysz, Gminą Chorzele, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne, Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą Przasnysz.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.euProjekt - „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” w ramach Indykatywnego Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.


Głównym celem projektu jest wypromowanie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w pozametropolitarnym obszarze północnego Mazowsza, jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.


Całkowita wartość projektu:  515 000,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR: 437 750,00 PLN (85%)


W ramach Projektu, przewiduje się w szczególności:
1. Wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
2. Organizację dwóch konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
3. Reklamę telewizyjną i radiową.
4. Koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.Logotyp Unii Europejskiej

Projekt - „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I".


Projekt jest realizowany w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu „ Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą „Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007- 2013”.


Beneficjent: Powiat Przasnyski


Beneficjent: Powiat Przasnyski


Dofinansowanie Projektu nie przekroczy 85 % wartości kosztów kwalifikowanych t.j. kwoty 29 894 819,60 PLN


Koordynator Projektu: Kazimierz Pióro - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.


Projekt realizowany jest w ramach dwóch zadań. Obecnie realizowane jest zadanie 1, którego wartość, wg umowy CRU/148/2013 wynosi 4 345 559,79 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Dla rozwoju Mazowsza.


Projekt – „POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 33.815.004,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 28.734.250,00 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Opis Projektu:


Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w infrastrukturę komunalną, drogową, energetyczną i teleinformatyczną, w tym w szczególności na:
- budowie drogi wewnętrznej i dojazdowej wraz z infrastrukturą uzupełniającą: chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi,
- budowie sieci wodociągowej,
- budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowie sieci kanalizacji deszczowej,
- zasileniu w energię terenu strefy gospodarczej,
- wykonaniu światłowodu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZASNYSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ
POPRZEZ BUDOWĘ DROGI MYSZYNIEC – BARTNIKI”


Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu


Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Całkowita wartość Projektu – 18.626.306,34 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 15.832.360,38 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 23,233 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INFORMATYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU”


Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza


Działanie 2.2 – Rozwój e-usług


Całkowita wartość Projektu – 3.189.307,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.710.910,95 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH KRZYNOWŁOGA MAŁA –SKIERKOWIZNA”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.280.884,82 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.901.770,60 PLN / 83,38%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 9,515 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3215W DUCZYMIN – NOWA WIEŚ – JARZYNNY KIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.134.224,09 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.814.090,47 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 8,916 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202W OBRĘBIEC – SZCZEPANKI – SZULMIERZ”


Priorytet III – Regionalny System transportowy


Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa


Całkowita wartość Projektu – 2.149.056,51 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 1.826.698,03 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Długość przebudowanego odcinka – 19,124 km


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „MAZOWIECKIE CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE – ETAP I”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji


Całkowita wartość Projektu – 12.800.000,00 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 9.999.360,00 PLN / 78,12%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.Projekt – „MODERNIZACJA PAWILONU TERAPII ZAJĘCIOWEJ, MODERNIZACJA DWORKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU, UL. RUDA 1”


Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego


Działanie 7.3 – Infrastruktura służąca pomocy społecznej


Całkowita wartość Projektu – 2.514.970,39 PLN


Wartość dofinansowania z EFRR – 2.137.724,83 PLN / 85%


Beneficjent – Powiat Przasnyski


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Dla rozwoju Mazowsza.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.