Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Opublikowane przez PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base)” finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu.


Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
Siedziba: ul. B. Joselewicza 6, 06 – 300 Przasnysz
REGON: 550347829
NIP: 761-10-79-141


I. Opis zapytania ofertowego.


1.Przedmiotem zapytania ofertowego  jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base)   dla 6 osób bezrobotnych (w tym: osób niepełnosprawnych) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu. Celem szkolenia jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.


Uczestnicy zajęć powinni zostać zapoznani z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych.


Podczas szkolenia kształtowane winny być umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych.


Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przeprowadzonym w akredytowanym przez PTI Laboratorium ESDL


2. Szkolenie winno trwać  80 godzin zegarowych. Zaleca się aby szkolenie prowadzone było we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt,  w  przedziale czasowym od 8:00 do 17:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 8 godzin zegarowych dziennie, a tygodniowo obejmować będzie przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych i nie więcej niż 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych, chyba, że przepisy odrębne lub specyfika szkolenia przewidują inny wymiar zajęć szkoleniowych.


3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom co najmniej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w § 71 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).


4. W cenę szkolenia należy wliczyć:
a) catering (zimne i ciepłe napoje oraz ciasteczka bez ograniczeń)
b) materiały szkoleniowe dla uczestników (podręcznik, notes, długopis, materiały dydaktyczne ze szkolenia, itp.)
c) ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia ,którym nie przysługuje prawo do stypendium oraz tym którym przysługuje prawo do stypendium, o których mowa w art.41 ust. 3b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015, poz. 149 z późn. zm.)
d) koszty przystąpienia uczestnika do egzaminów,
e) koszty certyfikatu.


5. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zawierający zagadnienia z zakresu:
a) Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1),
b) Podstawy pracy w sieci (BASE – B2),
c) Przetwarzanie tekstów (BASE – B3),
d) Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4).


Po zakończeniu każdego z ww. modułów szkoleniowych Wykonawca winien zapewnić uczestnikowi szkolenia przystąpienie do egzaminu ECDL BASE, który musi zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami administratora standardu ECDL w Polsce, tj. Polskiego Towarzystwa Informatycznego i działającego przy nim Polskiego Biura ECDL.
W cenę szkolenia należy wliczyć ww. egzaminy.


6. Miejsce szkolenia: Zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Przasnysza.


7. Wykonawca musi zapewnić:
a) sprawne komputery z odpowiednim oprogramowaniem równą liczbie uczestników kursu,
b) salę wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem  sanitarnym,
c) wykładowcę posiadającego wiedzę i doświadczenie.


8. Pożądany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia: listopad 2015 r.


9. Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt.8 – to jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń.zm.)


II. Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym.


Propozycja powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru instytucji szkoleniowej, uwzględniające:
a) program szkolenia (zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
b) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
c) dokument poświadczający formę prawną istnienia firmy: - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru lub potwierdzoną kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu instytucji szkoleniowej,
d)  preliminarz kosztów
e) planowany harmonogram zajęć
f) miejsce szkolenia.


Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.


IV. Miejsce oraz termin składania ofert:


Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu przy ul. B. Joselewicza 6 w pok. nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 28.10.2015r. do godz. 15:00 z dopiskiem:
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base)


Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej: wapz@praca.gov.pl oraz faxem (29) 7564731


VI. Dodatkowe informacje:


Osobami upoważnionymi do udzielania odpowiedzi na zapytania Instytucji Szkoleniowych jest: Martyna Ćwiek tel. 29 756 47 46

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.