Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

REFORMA OŚWIATY W PRZASNYSZU – ZAŁOŻENIA

Opublikowane przez REFORMA OŚWIATY W PRZASNYSZU – ZAŁOŻENIA

Założenia reformy oświaty w Przasnyszu
- więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


 


 


1) Reforma zarządzania oświatą w mieście Przasnysz dotyczy szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.


2) Reforma jest wspólnym zamysłem władz powiatu i władz miasta.


3) Zmiany polegać będą na powierzeniu przez miasto Przasnysz prowadzenia gimnazjum samorządowi powiatowemu.


4) Własność nieruchomości oświatowych nie ulega zmianie.


5) Subwencja oświatowa, tak jak dotychczas, będzie wpływała do budżetu miasta (miasto nie wyzbywa się zadań, gdyż nie ma do tego podstaw prawnych, lecz przekazuje prowadzenie szkoły, co jest prawnie dozwolone i zalecane przez MEN). Miasto przekazuje co miesiąc subwencję powiatowi w formie dotacji celowej, która musi być przeznaczona wyłącznie na kształcenie gimnazjalne.


6) Samorząd powiatowy docelowo (po upływie roku przejściowego) utworzy na terenie miasta Przasnysz trzy niezależne od siebie zespoły szkół gimnazjalno-ponadgimnazjalnych.


7) Zespoły szkół pozwolą na elastyczny wybór kształcenia w systemie 3+3 klasy lub 6– letnim.


8) Kształcenie we wszystkich zespołach będzie zorganizowane tak, aby każdy uczeń, razem z rodzicami i nauczycielami, miał możliwość wyboru najlepszego dla siebie systemu kształcenia, dostosowanego do zainteresowań, aspiracji i predyspozycji indywidualnych.


9) Szkoły, oprócz kształcenia tradycyjnego, będą tworzyć ofertę specjalistyczną zwiększającą szansę uczniów na zdobycie atrakcyjnych zawodów (utworzenie poligonów i laboratoriów zawodowych na wzór fiński i niemiecki).


10) Szkoły stworzą ofertę dodatkową nawiązującą do greckiej szkoły starożytnej wykorzystującej system „mistrz – uczeń”. Taka możliwość występuje głównie w systemie 6–letnim. Spodziewamy się, że to istotnie ograniczy nadmierny mechanizm wymuszonych, płatnych korepetycji i zrzucania winy za braki w wykształceniu na poprzedników, czy następców.


11) Szkoły stworzą możliwość dodatkowej specjalizacji sprzyjającej nawiązywaniu wyrównanej konkurencji z wielkimi metropoliami, które powszechnie tworzą 6–letnie zespoły szkół gimnazjalno-ponadgimnazjalnych ułatwiające dostanie się absolwentów do renomowanych uczelni politechnicznych, przyrodniczo-medycznych i uniwersyteckich, a także wygrywanie olimpiad i konkursów.


12) Powiat utworzy dodatkową jednostkę  oświatową wspomagającą dyrekcje, nauczycieli szkół i rodziców w obszarze metodyki nauczania, psychologii, doradztwa zawodowego, rozpoznawania predyspozycji uczniów.


13) Powiat ułatwi zdobycie specjalizacji zawodowych przydatnych w rozwoju firm w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Rozwój przasnyskiej przestrzeni gospodarczej uczyni z Przasnysza regionalny ośrodek wzrostu i wzmocni jego powiatowość.


14) Reforma nie zakłada oszczędności na oświacie dla żadnego z samorządów. Oszczędności nie są celem planu.


15)  Powiat i Miasto zgłoszą wspólne porozumienie w MEN jako propozycję programu pilotażowego, dzięki czemu uzyskają możliwość dodatkowego finansowania.


16) Powiat włączy się finansowo i logistycznie w realizację sal gimnastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu i Gimnazjum, gdyż podstawowym standardem lokalowym każdej szkoły jest sala gimnastyczna pozwalająca uczniom na kształtowanie tężyzny fizycznej i zachowanie zdrowia.


17) Powiat i Miasto udostępnią w ramach projektu wszystkie swoje obiekty oświatowe, w tym przyszłe budynki Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych do dyspozycji ogółu uczniów, co pozwoli uniknąć dwuzmianowości.


18) Reforma nie zakłada zmniejszenia zatrudnienia, ani radykalnych zmian personalnych. Wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy otrzymają propozycję dalszej pracy na stanowiskach kierowniczych w powiatowym obszarze oświaty. Konkursom podlegać będą tylko kierownicy nowych jednostek. Wszyscy dotychczasowi dyrektorzy zatrudnieni zarówno w samorządzie powiatowym, jak i miejskim, będą mieli szansę być nadal dyrektorami zespołów szkół.


19) Zachowany zostanie dotychczasowy model organizacji i nauczania dla uczniów, którzy zechcą w nim pozostać (3+3).


20) Propozycja modelu 6-letniego będzie miała charakter fakultatywny, dla tych uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy nie boją się innowacji. Bez innowacji nie ma postępu, a brak postępu prowadzi do braku konkurencyjności i zacofania.


21) Nowy model kształcenia ma wbudowany systemowo mechanizm motywacji dla wszystkich uczestników kształcenia – uczniów, nauczycieli, rodziców i organów prowadzących, co zwiększa prawdopodobieństwo lepszych efektów kształcenia.


22) Reforma nie przewiduje jakichkolwiek naruszeń przepisów prawnych.


23) W roku pierwszym, przejściowym utworzony zostanie jeden zespół gimnazjalno -licealny na bazie nieruchomości obecnego gimnazjum i szkoły powiatowej na ulicy Sadowej należącej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sucharskiego. Koordynatorem zespołu będzie dyrektor ZSP. Kadra kierownicza obu szkół zachowuje swoje funkcje i zadania.


24) Warunkiem podjęcia przez samorządy powiatowy i miejski współpracy na rzecz wzmocnienia systemu oświaty w mieście Przasnysz jest akceptacja planu przez wszystkie grupy uczestniczące w procesie nauczania – uczniów, rodziców, dyrekcje wszystkich szkół, nauczycieli każdej ze szkół, radę powiatu i radę miasta.


25) Starosta i Burmistrz, po uzyskaniu wstępnego upoważnienia swoich rad do negocjacji porozumienia, uruchomią proces szerokich konsultacji. W ramach tych konsultacji odbędą się wspólne spotkania z każdą z zainteresowanych grup społecznych. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione na sesjach rady powiatu i miasta. Dopiero po tym, Rada Powiatu i Rada Miasta rozpatrzy zasadność zawarcia docelowego porozumienia.


Opracował:
Zenon Szczepankowski
Starosta Przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.