Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO – SPRAWOZDANIE

Opublikowane przez

Kolejny rok powiat kończy bez złotówki zadłużenia wykonując szereg ogromnych inwestycji!


11 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbyła się XII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z Xl sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Wicestarosty Przasnyskiego Tomasza Osowskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:
5.1 utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego,
5.2 utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego,
5.3 utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego,
5.4 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
5.5 zmiany uchwały Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
5.6 uchylenia uchwały nr VI/55/07 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Przasnysz,
5.7 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2007 rok,
5.8 wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2007 rok,
5.9 wyboru trzech członków do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.10 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
5.11 uchwalenia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2007-2013”
5.12 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czernice Borowe
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia oraz przyjęciu porządku dziennego i protokołu z XI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, Wicestarosta Przasnyski Pan Tomasz Osowski przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.


Następnie radni rozpatrzyli i podjęli uchwały:


5.1 o utracie mocy obwiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego.
Traci moc Uchwała nr XXXIII/257/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 208.322 zł. z przeznaczeniem na „Odnowę nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR”.


Zarząd Powiatu nie zaciągnął kredytu długoterminowego na zadanie pn.„Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR”.
W związku z tym traci moc uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na ww. zadanie.


Wykonując szereg bardzo dużych inwestycji w roku 2007, powiat przasnyski nie musiał zaciągać na ten cel kredytów. W związku z tym kolejny rok powiat kończy bez zadłużenia.


5.2. o utracie mocy obwiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego.
Traci moc Uchwała nr XXXIII/262/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.398.737 zł. z przeznaczeniem na „Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”.


Zarząd Powiatu nie zaciągnął kredytu długoterminowego na zadanie pn.„Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych”.
W związku z tym traci moc uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na ww. zadanie.


Wykonując szereg bardzo dużych inwestycji w roku 2007, powiat przasnyski nie musiał zaciągać na ten cel kredytów. W związku z tym kolejny rok powiat kończy bez zadłużenia.


5.3. o utracie mocy obwiązującej uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego.
Traci moc Uchwała nr XI/86/2007 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 634.829 zł. z przeznaczeniem na „Stworzenie infrastruktury drogowej dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”.


W związku z przeniesieniem środków przez Urząd Marszałkowski na wydatki niewygasające na rok 2008 dokonuje się rezygnacji z planowanej kwoty kredytu zabezpieczającego środki własne ww. inwestycji.


Wykonując szereg bardzo dużych inwestycji w roku 2007, powiat przasnyski nie musiał zaciągać na ten cel kredytów. W związku z tym kolejny rok powiat kończy bez zadłużenia.


5.4. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.


W związku z wstrzymaniem przekazania kwoty 273.214 zł. przez Urząd Wojewódzki do czerwca 2008 roku ( do czasu rozstrzygnięcia przez sąd zasadności naliczenia odsetek przez powiat wykonawcy) na zadaniu inwestycyjnym "Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim — Etap I w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 28310 Janowo-Mchowo km 1+985-19+972 postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na w/w zadanie.


5.5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Zarząd Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych” na planowaną kwotę 2.222.234 zł kredytu długoterminowego w 2006 roku zaciągnął kredyt w kwocie 1.291.800 zł, który został spłacony w 2007 roku. W związku z tym dokonuje się zmiany kwoty kredytu długoterminowego.


5.6. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/07 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Przasnysz.


Rada Powiatu Przasnyskiego, w dniu 25 kwietnia 2007 roku podjęła uchwałę nr VI/55/07 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Przasnysz. Udzielona dotacja w kwocie 70.000 zł. została przeznaczona na współfinansowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przasnysz w części obejmującej nieruchomości położone w obrębie miejscowości Sierakowo (teren byłego lotniska). Powiat Przasnyski jest właścicielem wieczystym w/w nieruchomości. Z ustaleń przeprowadzonych w dniu 22 listopada 2007 roku pomiędzy Wójtem Gminy Przasnysz Grażyną Wróblewską a Członkiem Zarządu Powiatu Jarosławem Tybuchowskim wynika, że Gmina Przasnysz nie może zagwarantować wydatkowania przyznanej dotacji w całości do końca 2007 roku z powodu nie wystarczającego zaawansowania prac planistycznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych - dotacja celowa musi być rozliczona przez podmiot dotowany w roku budżetowym w którym została przyznana. Gmina Przasnysz tego warunku nie jest w stanie spełnić.


5.7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2007.


- szczegóły w BIP-ie Urzedu


5.8. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2007 rok.


Rada Powiatu Przasnyskiego, jako organ założycielski sprawuje określony prawem nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. W ramach tego nadzoru i zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe SPZZOZ w Przasnyszu. Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którego wyboru dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
W związku z powyższym do kompetencji Rady Powiatu należy wybór podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego w SPZZOZ w Przasnyszu za 2007 rok.


5.9. w sprawie wyboru trzech członków do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


Z dniem 31.12.2007 roku kończy się V Kadencja Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu powołanej na lata 2004-2007.
Zgodnie z art. 45 ust.1 pkt2 lit. b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku oraz 17 pkt 2 lit. b Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIJ3O7/06 na Radzie Powiatu w dniu 25 października 2006 roku, w skład Rady Społecznej wchodzi trzech przedstawicieli Rady Powiatu Przasnyskiego. Są to: Małgorzata Grabowska, Jarosław Antoni Tybuchowski oraz Arkadiusz Siejka.
Ze względu na powyższe Rada Powiatu zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie wyboru trzech członków do Rady Społecznej oraz w terminie do końca roku uchwały w sprawie powołania pełnego składu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Przasnyszu na okres VI Kadencji w latach 2008-2011.


5.10. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.


Dnia 23 maja 2007 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych i innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542). Reguluje ona między innymi zasady udzielania dotacji dla szkół niepublicznych. W ślad za tym niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Przasnyskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
Zmiana dotyczy sposobu rozliczania dotacji przez szkoły niepubliczne. Dotacje przyznawane przez powiat dla szkół niepublicznych mają charakter podmiotowy. Obowiązkiem powiatu jest udzielenie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych pod warunkiem złożenia w terminie wniosku o dotację, zawierającego planowaną liczbę uczniów lub wychowanków. A zatem rozliczenie dotacji, którego tryb ustala, na podstawie art. 90 ust 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, może dotyczyć wyłącznie faktycznej liczby uczniów. Dotychczasowa uchwała w tej sprawie w świetle obecnie obowiązujących przepisów wymaga zmiany w tym zakresie.
Podjęcie uchwały przez Radę wraz z załącznikami ujednolici system rozliczania się szkół niepublicznych z udzielonej dotacji i dostosuje zasady w tym zakresie do zmienionych przepisów prawa.


5.11. w sprawie uchwalenia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2007-2013”.


Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat, określonych w art. 19 ust. I ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
Strategie rozwiązywania problemów społecznych to względnie trwałe wzory interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk), występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Mówiąc o powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej (i pokrewnych), prowadzone na terenie powiatu, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia opracowana dla struktury powiatowej jest dokumentem szczególnym, odnosząc się w swych zapisach kierunkowych do zadań i możliwości realizacyjnych samorządu powiatowego musi brać pod uwagę przesłanki wynikające z działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego. Stąd w porównaniu ze strategiami gminnymi dokument powiatowy sygnalizuje występujące w poszczególnych gminach problemy społeczne projektując rozwiązania systemowe pozostające poza zasięgiem możliwości kompetencyjnych samorządu gminnego.
Przygotowanie i opracowanie Strategii zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami ze wszystkimi gminami powiatu Przasnyskiego.
W oparciu o uzyskane informacje i materiały został przygotowany dokument, który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować. środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
Przedłożony materiał został opracowany W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzime w Przasnyszu przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych — Centrum AV w Częstochowie Pomoc zewnętrzna polegała głównie na doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu. Perspektywa czasowa obowiązywania niniejszego dokumentu została skomunikowana z głównymi dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwiązywanie lokalnych problemów, tj. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) oraz Narodową Strategią Integracji Społecznej, wyznaczającymi działania i stwarzającymi możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne do 2013 roku.


5.12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czernice Borowe.


Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej daje prawo jednostkom samorządu terytorialnego do sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami.
W roku 2007 obchodzona jest 100 rocznica śmierci Stanisława Chełchowskiego— działacza społecznego, oświatowego, gospodarczego i politycznego, rolnika, przyrodnika, i etnografa, właściciela majątków Chojnowo i Miłoszewiec Kmiecy.
W ramach obchodów tej rocznicy odbywają się różne imprezy i uroczystości. Na jednej z nich zaplanowano odsłonięcie popiersia Stanisława Chełchowskiego w Parku Dydaktycznym w Rostkowie na gruncie stanowiącym własność Gminy Czernice Borowe.
Ze względu na fakt, że wznoszenie pomników należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy, powiat może udzielić pomocy rzeczowej na to zadanie poprzez zakup i przekazanie cokołu Gminie Czernice Borowe. Powyższe jest zgodne z art. 167 ust. 2 pkt5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.


1. Interpelacje i zapytania.
2. Wnioski i oświadczenia.
3. Zakończenie sesji.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.