Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO – UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU 2007

Opublikowane przez

28 grudnia 2007 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbyła się uroczysta XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu Powiatu w 2007 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2008,
5.2. regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski,
5.3. przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”,
5.4. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.5. powierzenia wykonywania zadań z zakresu ustawy „Prawo wodne” Gminie Krzynowłoga Mała,
5.6. zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,
5.7. uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.”,
5.8. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2007,
6. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z realizacji zadań do 30.09.2007 r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
10. Wręczenie dyplomów dla dzieci i młodzieży promujących swoją działalnością artystyczną Powiat Przasnyski.
11. Występ nagrodzonych zespołów – „The Bass Beat” i „Big Stars”.
12. Zakończenie obrad. 


 


 


 


 


Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia oraz przyjęciu porządku dziennego i protokołu z XII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, Starosta Przasnyski Pan Zenon Szczepankowski przedstawił Informację o pracach Zarządu Powiatu w 2007r.:


„W 2007 roku zakończyliśmy realizację wszystkich projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych przyznanych nam w latach 2004-2006. Jednym z efektów tych realizacji jest zakończenie utwardzania dróg powiatowych w 100%. Dzięki temu jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w Polsce nie posiadających już ani jednego metra drogi piaszczystej, czy żwirowej, a jeszcze nie dawno mieliśmy takich dróg 124 km. W ramach tych projektów zostały też zmodernizowane, poszerzone i wyasfaltowane inne drogi o zniszczonej nawierzchni. W roku bieżącym wykonaliśmy też przy 50% udziale gmin wiele m2 chodników. Z powodu niewystarczających mocy przerobowych przedsiębiorstw drogowych wykonawczych nie dokończyliśmy zaplanowanych robót drogowych na ul. Leszno w Przasnyszu, łącznie z ciągiem drogowym stanowiącym skrót do Warszawy przez Karniewo oraz ul. Baranowskiej w Przasnyszu z ciągiem drogowym do Baranowa. Inwestycje te będą zakończone wiosną przyszłego roku. Pieniądze na ich wykonanie mamy już przyznane. Sprawnie został zrealizowany przez dyrekcję projekt doposażenia szpitala za kwotę 1170 tys. zł. oraz projekt kompleksowego remontu DPS na Rudzie za kwotę 1080 tys. zł, gdzie dyrekcja sprawnie realizuje program standaryzacji narzuconej ustawą. Na realizację tych inwestycji wykorzystaliśmy dotacje unijne, dotacje samorządu woj. mazowieckiego, dotacje ministerstwa gospodarki, ministerstwa infrastruktury, wojewody mazowieckiego. Do wszystkich projektów powiat zapewnił własne wkłady finansowe w wys. 15-75 % środków. Zarząd powiatu kontynuuje też prace projektowe w zakresie skrzyżowań z drogą krajową nr 57 w ramach porozumienia z Mazowieckim Oddziałem Zarządu Dróg i Autostrad. Prace projektowe na terenie Chorzel zakończył też samorząd miasta i gminy Chorzele. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie przebudowy drogi krajowej nr 57 z Chorzel do Przasnysza. W 2008 r. ruszą prace w samych Chorzelach oraz Przasnyszu. Staramy się też wspólnie z burmistrzami i wójtami doprowadzić do realizacji odcinka Rembielin-Mchowo. Odcinek Przasnysz-Maków Mazowiecki może ruszyć dopiero w 2009 r. ze względu na trudności dokumentacyjne. Samą inwestycję wykona w ramach środków własnych GDDKiA w Warszawie. Negocjacje dotyczą jeszcze ewentualnej dopłaty przez samorząd powiatowy do dodatkowego ponadnormatywnego poszerzenia drogi nr 57. Samorząd powiatowy jest skłonny rozważyć dofinansowanie modernizacji tej drogi jeśli zostanie ona poszerzona co najmniej o 2 m. W Chorzelach mamy plan przebudowy w 2008 r. ul. Padlewskiego oraz ul. Szkolnej. Prawdopodobnie uda się też wykonać przebudowę drogi Wola Wierzbowska-Krasiniec na terenie gminy Krasne. Kilkadziesiąt innych odcinków dróg powiatowych chcemy zgłosić do programów unijnych z puli środków 2007-2013.
Przebieg realizacji projektów z udziałem zewnętrznych dotacji był przedmiotem szczegółowych kontroli NIK, Izby Skarbowej na zlecenie Ministerstwa Finansów, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Komisji Europejskiej. Kontrole nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości. Podczas podsumowań usłyszałem wiele pochwał, w szczególności w odniesieniu do pracy dyrekcji i pracowników PZD, wydziału finansowego starostwa powiatowego, wydziału geodezji, wydziału zdrowia i oświaty, wydziału organizacji, nadzoru i informatyzacji, PUP, SPZZOZ. Wychodząc naprzeciw postulatom samorządu powiatowego marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik rozpoczął już rozbudowę budynku starego szpitala, który powiat przasnyski przekazał samorządowi województwa dla potrzeb Medycznej Szkoły Zawodowej w Przasnyszu. Rozbudowa będzie zakończona w r. 2009. Z perspektywy czasu można ocenić, że utworzenie szkoły medycznej w Przasnyszu było znakomitą inicjatywą samorządu powiatowego, gdyż oprócz znakomitych kadr szkoła ta generuje dopływ, co roku, wielomilionowych kwot do Przasnysza z bogatego samorządu województwa. W roku 2007 kontynuowane były prace remontowe niemal we wszystkich obiektach szkolnych. Ponadto wykonywaliśmy projekty robocze planowanych do budowy w najbliższych latach obiektów oświatowych - MCSZ w Przasnyszu, w Chorzelach oraz CKP w Przasnyszu. Kompleks Przasnyski będzie kosztował ok. 25 mln zł. Zawarliśmy w tym roku porozumienie z burmistrzem Przasnysza w świetle którego samorząd miejski zobowiązał się przekazać 1 mln. zł dotacji na ten cel oraz pokrywać połowę kosztów utrzymania obiektów (ok. 300 tys. zł. rocznie) W zamian za to szkoły miejskie będą mogły odbywać tam zajęcia z wychowania fizycznego na równych prawach co szkoły powiatowe. Analogiczne porozumienie proponowaliśmy też burmistrzowi Chorzel. Kompleks chorzelski będzie nieco mniejszy. Jego koszt wyniesie ok. 18 mln zł. Inwestycja przasnyska pozytywnie przeszła już wszystkie oceny unijne. Spodziewamy się podpisania umowy finansowej w I kwartale 2008 r. Projekt chorzelski składany był w tzw. programie Interreg III. Był nieźle oceniony, ale zabrakło mu 2,3 punktu aby zmieścić się w puli finansowej, będzie więc musiał przejść powtórną drogę oceny w innym programie, w oparciu o inne źródło finansowania.
Za inwestycję roku 2007 powiatu przasnyskiego uznajemy zakup 309 ha gruntów, które chcemy przeznaczyć pod inwestycje prywatne. Mamy nadzieję, że staną się one katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy na wyjątkową skalę. Może to być źródło bogactwa powiatu w przyszłości i utrwalenia na wiele lat tempa szybkiego rozwoju.
Tymczasem w tym roku utraciliśmy I miejsce w Polsce, jakie mieliśmy w latach 2003-2005 w kategorii najbardziej proinwestycyjnych powiatów. Statystyka daje nam II miejsce w Polsce. Przegraliśmy o włos z powiatem wąbrzeskim, który awansował z miejsca II na I. Na pocieszenie mogę jedynie powiedzieć, że dotychczasowe, niemałe przecież inwestycje powiatu, zakończyliśmy bez złotówki zadłużenia. Z tego powodu mamy bardzo dobra pozycję wyjściową do wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2013, gdyż stać nas będzie na wkłady własne do wszystkich zamierzonych inwestycji.
Za ten stan rzeczy bardzo dziękuję kierownictwu wszystkich jednostek oraz ich pracownikom. Dziękuję za wysoki poziom świadczeń społecznych.
Wyrażam słowa podziękowania za owocną współpracę radnym powiatowym i wszystkim pracownikom zespolonej administracji powiatowej. Dziękuję też samorządom miejskim i gminnym za współpracę. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w nowym 2008 r. Państwu i Państwa rodzinom".


Następnie radni rozpatrzyli i podjęli uchwały, a po krótkiej przerwie rozpoczęła się część uroczysta ostatniej sesji w 2007 roku.


Drugą część Sesji rozpoczęło Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. Zgodnie z uchwałą nr IV/40/07 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego, Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej przyznał stypendium Pani Oldze Niewiarowskiej i Panu Hubertowi Rutkowskiemu.


 


Hubert Rutkowski zamieszały w Krasnem
 • Absolwent Akademii Muzycznej nn. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. Dyplom otrzymał z wyróżnieniem w 2005 r.

 • Studia z zakresu kameralistyki odbywał pod kierunkiem prof. Krystyny Borucińskiej. Jednocześnie studiował na Politechnice Warszawskiej.

 • Od 2005 roku doskonali umiejętności pianistyczne w klasie mistrzowskiej prof. Jewgenija Koroliowa w Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu.

 • Obecnie jest również uczestnikiem Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pracuje pod kierunkiem prof. Alicji Palety-Bugaj.

 • Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych.

 • Jego zainteresowania pianistyczne koncentrują się wokół nieznanej twórczości uczniów Fryderyka Chopina.

 • W marcu 2007 roku dokonał pierwszego w historii nagrania dzieł fortepianowych Juliana Fontany — ucznia i przyjaciela Chopina, dla Wydawnictwa Muzycznego Acte Prealable.

 • Stypendium zostanie przeznaczone na: promocję płyty z utworami Juliana Fontany oraz projektu koncertowego pt: „Julian Fontana w cieniu Fryderyka Chopina”.Olga Niewiarowska zamieszkała w Przasnyszu
 • Jest studentką I roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku wychowanie fizyczne.
  Dyscyplina sportowa uprawiana przez nią to kolarstwo.

 • Analizując jej osiągnięcia sportowe od 2005 roku to:
  - 48 razy brała udział w znaczących wyścigach kolarskich, w tym w 2007 roku w sierpniu uczestniczyła w Maratonie — 24 godzinnym zajmując I miejsce indywidualnie i I miejsce drużynowo;
  - 44 razy stawała na podium w tym 19 razy zajmując I miejsce.

 • Na szosie reprezentuje Klub Kolarski Ziemia Darłowska, posiada licencję z I klasą sportową umożliwiającą starty w imprezach najwyższej rangi do Mistrzostw Polski włącznie.

 • W zawodach MTB. (wyścigi kolarskie na rowerach górskich w terenie) startuje w TEAM Mazovia MTB AMULET.

 • Za przedsięwzięcie swoje uważa podwyższenie wyników sportowych na arenie ogólnopolskiej, marzeniem jej jest zdobycie tytułu Akademickiego Mistrza Polski w kolarstwie oraz uzyskanie klasy mistrzowskiej.

 • W dziedzinie MTB (rowery górskie) zamierza zdobyć medal na Mistrzostwach Polski i ponowne wygrać mazowiecką edycję w maratonach, jak również uzyskać tytuł Mistrza Mazowsza.

 • Stypendium zostanie przeznaczone na przygotowania do następujących przedsięwzięć:
  zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski MTB, zakwalifikowanie się do reprezentacji narodowej, powtórne zdobycie tytułu Mistrza Mazowsza, wygranie mazowieckiej edycji maratonów MTB, zdobycie tytułu Akademickiego Mistrzostwa Polski w Kolarstwie, uzyskanie klasy mistrzowskiej oraz podwyższenia wyników sportowych na arenie ogólnopolskiej.
 


 


 


 


 


Dyplomy wręczono również dzieciom i młodzieży promującym swoją działalnością artystyczną Powiat Przasnyski. Zgodnie z przyjętą już tradycją corocznie na ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wyróżniane są osoby, które swoją działalnością promują Powiat Przasnyski.
W tym roku wyróżniliśmy dzieci i młodzież, które swym dorobkiem artystycznym wyróżniają się wśród swoich rówieśników i promują region z którego pochodzą.
Składamy wyrazy szczególnego uznania i podziękowania za prowadzenie i rozwijanie działalności artystycznej upowszechniającej i popularyzującej szeroko rozumianą kulturę w szkole i środowisku oraz promującej powiat przasnyski.
Jesteśmy przekonani, że ta twórcza działalność w ogromnym stopniu kreuje kulturalną, historyczną i oświatową świadomość naszego powiatu, rejonu i kraju oraz tworzy, utrwala i rozwija ważne dla każdego człowieka wartości.


Wyróżnione osoby to:


Damian Głodkowski - reprezentuje gminę Krasne, jest uczniem V klasy Szkoły Podstawowej w Zielonej. Promuje swój region poprzez udział w licznych konkursach plastycznych m.in. został wyróżniony w konkursie plastycznym „Z pól, lasów i łąk” organizowanym przez Klub Twórczości Plastycznej ZASTAW, zajął III miejsce w 2 grupie wiekowej V jubileuszowej edycji konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu szkół województwa mazowieckiego organizowanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.


Weronika Misiewicz - reprezentuje gminę Krzynowłoga Mała, jest uczennicą I klasy Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Jej opiekunem jest Pani Elżbieta Chmielińska. Weronika promuje swój region w licznych konkursach piosenkarskich i recytatorskich w których zajmuje wysokie miejsca. Swoimi występami uświetnia również uroczystości szkolne, a także uroczystości okazjonalne, organizowane przez gminę.


Anna Dudek - reprezentuje miasto Przasnysz, jest uczennicą Publicznego Gimnazjum z oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Do szczególnych zainteresowań Anny można zaliczyć działalność plastyczną i twórczość poetycką. Anna promuje powiat poprzez udział w licznych konkursach plastycznych m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”, konkurs plastyczny „Mazowiecki pejzaż” i konkursach szkolnych np. konkurs na projekt statuetki „Noblika”. Uzyskała również wyróżnienie w Tomiku literackim młodych autorów.


Ewelina Roman - reprezentuje gminę Jednorożec, jest uczennicą III klasy Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu, gra na 2 Instrumentach: pianino i keyboard. Promuje swój region poprzez udział w licznych konkursach piosenkarskich i przeglądach keybordzistów, w których zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Jest członkiem zespołu kurpiowskiego „Jutrzenka”. Ewelina przygotowuje również oprawę muzyczna i wokalną wielu imprez szkolnych.


Sylwester Stolarczyk - reprezentuje gminę Czernice Borowe, jest uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w którym należy do zespołu muzycznego „Joy”. Jest również absolwentem szkoły Muzycznej w Mławie. Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska. Jest członkiem orkiestry strażackiej, solistą. Występuje i uświetnia szereg imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Swoją pasję kontynuuje jako organista w Kościele Ojców Pasjonistów w Przasnyszu.


Bartosz Kuśmierczyk - reprezentuje gminę Chorzele. Swoim śpiewem zasłynął nie tylko w mieście Chorzele, ale także w całym kraju występując dwukrotnie w „Szansie na sukces”. W 2006r. zdobył główną nagrodę w konkursie „Rozśpiewany Wawer” oraz nagrodę im. Klenczona w Szczytnie. W 2007 r. do sukcesów Bartka można zaliczyć: udział w finale Ogólnopolskiego konkursu Młodych wokalistów i Zespołów „Debiuty” - Lublin oraz w finale Ogólnopolskiego Konkursu piosenki Grzegorza Ciechowskiego — Tczew, brał również udział w krajowych eliminacjach Opole debiuty a także zdobył Grand Prix Ogólnopolskiego konkursu piosenki lat 60 i 70 — tych „Powróćmy do piękna w muzyce i słowie” - Wyszków.


Magdalena Sekuna - reprezentuje gminę Przasnysz. Promuje swój region w licznych konkursach piosenkarskich na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. W bieżącym roku wywalczyła w centralnym IV Przeglądzie Wojska Polskiego „Zegrze 2007” tytuł i zaszczytną statuetkę laureata, największe wyróżnienie w kategorii soliści — wokaliści.


W tym roku wyróżnione zostały również dwa zespoły taneczne z klubu zdrowia i urody „Strefa Otwarta” z Przasnysz, które zrzeszają dzieci i młodzież z całego powiatu. Zespoły istnieją od 2004r. i już mogą się poszczycić wieloma sukcesami.


Zespół taneczny „BIG STARS” zrzesza dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Formacja ta może poszczycić się już następującymi osiągnięciami:
- II Miejsce w Konfrontacji Tanecznej „Piruet” — Żuromin 2005
- I Miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Przytup” — Płońsk 2006
- Wyróżnienie w Konfrontacjach Tanecznych- Mława 2006
- Wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Tańca — Płońsk 2006
- I Miejsce w Konfrontacji Tanecznej „Piruet” — Żuromin 2006
- I Miejsce w IV Mistrzostwach Grup Tanecznych „Krainy Wielkich Jezior” —..Mrągowo
Opiekunem i choreografem grupy jest Pani Małgorzata Bandurska.


Zespół taneczny „THE BASS BEAT” zrzesza młodzież w wieku od 13 d0 19 lat.
Promuje powiat przasnyski poprzez udział w licznych konkursach ogólnopolskich na których zajmuje wysokie miejsca.
- III Miejsce w Konfrontacjach Tanecznych- Mława 2005
- III Miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Przytup” — Płońsk 2006
- I Miejsce w Xi Ogólnopolskim Konkursie Tańca — Płońsk 2006
- Grand Prix zdobyły w konfrontacji tanecznej „Piruet” — Żuromin 2006
- I Miejsce w IV Mistrzostwach Grup Tanecznych. „Krainy Wielkich Jezior” Mrągowo 2006 Jednak największym ich osiągnięciem było zdobycie II miejsca w konkursie na XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Warszawa 2007.
Było to najwyżej notowane miejsce w tej kategorii tanecznej (nie przyznano I miejsca). Następstwem tego było zaproszenie na Galę Finałową która odbyła w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Zespół otrzymał również zaproszenie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na występ z okazji Unia Mazowsza, który również odbył się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Opiekunem i choreografem grupy jest Pani Małgorzata Bandurska. 


 


 


 


 


Następnie Bartosz Kuśmierczyk oraz wyróżnione zespoły wystąpiły przed radnymi powiatowymi, radymi i władzami gminy Chorzele, wójtami, burmistrzami i pozostałymi licznie zgromadzonymi gośćmi, wśród których był m.in. Główny Geodeta Kraju Pan Minister Wiesław Potrapeluk. Po występach zakończono sesję.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.