Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

ZENON SZCZEPANKOWSKI NA UCZELNI VISTULA Z REFERATEM NT. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU PRACY

Opublikowane przez ZENON SZCZEPANKOWSKI NA UCZELNI VISTULA Z REFERATEM NT. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU PRACY

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – rektor uczelni Vistula zaprosił starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego do wygłoszenia referatu nt. rozwiązywania problemów rynku pracy. Prelekcja starosty Zenona Szczepankowskiego odbyła się w dn. 10.05. 2012 r. na uczelni Vistula w Warszawie w ramach konferencji „Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych problemem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”. Konferencję otworzył i powitał jej uczestników  prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – rektor uczelni Vistula.


Oprócz naszego starosty referaty na konferencji wygłosili: dr Agnieszka Chłoń – Domińczak - Instytut Badań Edukacyjnych, dr Bogusław Sosnowski - Dziekan Wydziału Biznesu UV, dr Maria Gasińska - Prorektor Uczelni Vistula, dr Janusz W. Bandurski – Uczelnia Vistula, Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Janusz Marszalec – Uczelnia Vistula, mgr Tomasz Połaski – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prof. dr hab. Witold Rakowski – Rektor Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, dr Jacek Olesiejuk – Uczelnia Vistula.


Powiat Przasnyski jest postrzegany jako dobry przykład trudnej i skutecznej walki z negatywnym zjawiskiem bezrobocia, gdyż jako jedyny samorząd powiatowy realizuje program rozwoju stref gospodarczych. Powiat, pomimo największych w Polsce inwestycji per capita, ma nadwyżkę budżetową po 13 latach gospodarowania. Rokuje to dalszy szybki rozwój i powstawanie miejsc pracy. Powiat przasnyski został wybrany także ze względu na specyfikę uwarunkowań geograficznych, które zaliczane są do najbardziej problemowych. Przasnysz jest odległy od dużych metropolii, a także od głównych korytarzy transportowych, a mimo to samorząd powiatowy bardzo dobrze prosperuje.


Nasz starosta oprócz zaprezentowania projektów strefowych sformułował też istotne postulaty legislacyjne, mogące w przyszłości wzmocnić wpływ samorządów powiatowych na polepszenie rynku pracy w Polsce:


Co ogranicza nasze możliwości?


Aktywność administracji powiatowej, która jest silnie motywowana i wystarczająco przygotowana merytorycznie, aby stymulować rozwój gospodarczy i powstawanie dobrych i wydajnych miejsc pracy zwłaszcza w obszarach poza wielkimi miastami ogranicza istniejące prawo.


W dużych miastach problem bezrobocia osób z wykształceniem wyższym jest znacznie mniejszy. W największej mierze powstaje on przez zbyt szybką migrację ludzi z obszarów peryferyjnych, gdzie nie mogą liczyć na dobry start zawodowy. Troska o dywersyfikację miejsc pracy jest w interesie zarówno dużych metropolii zagrożonych slumsami i zakorkowaniem i niekonkurencyjnymi cenami, jak też tzw. terenu, który wpada w spiralę wyludnienia, braku perspektyw, likwidacji ośrodków wzrostu.


Wśród 23 zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym są tylko 3 zadania bezpośrednio wpływające na jakość i kształtowanie rynku pracy (numeracja zgodna Ustawą):


1)      edukacji publicznej
2)      wspierania osób niepełnosprawnych
3)      przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy


Tym czasem powiaty mają bardzo duży potencjał kadrowy, instytucjonalny i, co najważniejsze, motywację, do wspierania rozwoju gospodarczego, który jest najważniejszym gwarantem poprawy rynku pracy i jakości życia szerokich grup społecznych.
Powiatom potrzebny jest dodatkowy zapis w ustawie o samorządach powiatowych, umożliwiający im wprost wspieranie rozwoju gospodarczego na warunkach nie kolidujących z wolną konkurencją.


Taki zapis znakomicie ułatwiłby powszechnie oczekiwany wzrost gospodarczy z uwzględnieniem obszarów peryferyjnych, gdzie brak różnych rodzajów infrastruktury technicznej skazuje całe rejony na niedobór miejsc pracy, a w ślad za tym wyludnienie, brak kreatywnych elit, pustynie instytucjonalne.


Taki zapis ułatwiałby, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwiał, skuteczne aplikowanie o fundusze unijne .


Obecne prawne wykluczenie powiatów z możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, a nawet uczestnictwa w klastrach gospodarczych w zakresie dostarczenia infrastruktury technicznej, jest irracjonalne i nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu.


Samorząd powiatowy jest szczególnie predysponowany do tworzenia zdrowych mechanizmów konkurencji w najbardziej wrażliwym obszarze infrastruktury prorozwojowej, tj. w infrastrukturze energetycznej.


Obecnie ten rodzaj infrastruktury zastrzeżony jest w większości dla monopoli państwowych.


Spółki zarządzające sieciami energetycznymi, trakcje elektryczne, gazociągowe, oprócz małej mobilności i braku motywacji, mają wpisany nieadekwatny do oczekiwań rachunek ekonomiczny.


Otóż jedynym kryterium ekonomicznym dla tych spółek jest zysk na marży ze sprzedaży. Takie kryterium nie posiada mechanizmu kalkulacji zysku z tytułu rozwoju rynku pracy, podatków, wykorzystania innych rodzajów infrastruktury.  Taki absurd legislacyjny odpowiada, w dużej części,  za rozległe białe plamy w infrastrukturze energetycznej regionów.


Zdarza się więc często, zwłaszcza w obszarach peryferyjnych, że brak jednego rodzaju infrastruktury, przypisanej do obowiązków państwowych monopoli, zaprzepaszcza szanse na lokalizację zakładów pracy i wykorzystanie wielu innych rodzajów, często bardzo kosztownej infrastruktury zbudowanej przez samorządy.


Będące na cenzurowanym powiaty, wyposażone w stosowne dla nich kompetencje mogłyby stać się katalizatorem gospodarczego.


Postulat zmiany sposobu zarządzania Funduszem Pracy


Funduszem Pracy powinna zarządzać rada powiatu w sposób zindywidualizowany, lecz bez zakłócania zasad konkurencji.


Obecne usytuowanie funduszu poza budżetem powiatu, sprawia, że zarządzanie nim charakteryzuje się urzędowym schematyzmem.


Urzędy pracy działające z upoważnienia starosty nie mogą sobie pozwolić na wyjście poza zapisane instrumenty pomocy dla bezrobotnych.


Instrumenty te obmyślane są centralnie, przez co mają ograniczony zestaw reakcji.


Samorządom należy dać możliwość inwencji, a ilość narzędzi do walki z bezrobociem się zwiększy i będzie to z pożytkiem dla ograniczenia bezrobocia.


Korekta systemu oświaty na szczeblu lokalnym


Kształcenie na poziomie zawodowym i średnim musi zawierać więcej praktycznej nauki w oparciu o laboratoria i poligony kształcenia zawodowego. Powiaty muszą mieć możliwości finansowe na organizowanie praktyk w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.


Korekta systemu szkolnictwa wyższego


Wszystkie uczelnie muszą podlegać tym samym regułom zarówno w zakresie finansowania jak i wymogów. Takie rozwiązanie wyklucza ministerstwa z roli organów prowadzących, czy założycielskich. Ministerstwa tworzą bowiem reguły gry, dlatego nie mogą być jednocześnie beneficjentami tych reguł. Obecnie funkcjonujące uczelnie państwowe powinny być przekazane samorządom wojewódzkim. Równe finansowanie wszystkich uczelni, na zasadzie pieniądz idzie za studentem, wyzwoli konkurencję i lepszą jakość kształcenia. Uczelnie samorządowe i prywatne staną się bardziej mobilne w uruchamianiu kierunków kształcenia poszukiwanych na rynku pracy. Sprawiedliwy podział pieniędzy na kształcenie wyższe uruchomi mechanizmy kształcenia w zawodach drogich lecz niezbędnych gospodarce i rozwojowi nauki i innowacji.Starosta Przasnyski zaprezentował również uczestnikom konferencji film promocyjno-inwestycyjny powiatu przasnyskiego, zawierający informację o realizowanym projekcie pn. "Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej".Referat Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Rynku Pracy

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2019-08-17
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.