Wyremontowano drogę powiatową Bogate – Gostkowo

Opublikowane przez

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Przasnysz, Zarząd Powiatu Przasnyskiego zdecydował o przebudowie odcinka drogi powiatowej 3231W Bogate – Gostkowo. O remont tego odcinka szczególnie zabiegała Renata Wenda – Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego i jednocześnie radna powiatowa z tego terenu oraz Paweł Mostowy – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego, który kontroluje stan wszystkich dróg powiatowych.


Na drodze powiatowej stoją od lewej: starosta Krzysztof Bieńkowski, czonek zarządu Renata Wenda i członek zarządu Paweł Mostowy


Dzięki wykonanemu remontowi odcinka o długości blisko 1 km drogi powiatowej z Gostkowa w kierunku Lisiogóry, poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców wielu miejscowości zamieszkałych w obszarze oddziaływania tej drogi oraz podróżujących nią.


W ramach remontu wyrównano istniejącą nawierzchnię masą mineralno – bitumiczną, wykonano warstwę ścieralną, uzupełniono pobocza kruszywem naturalnym, wykonano zjazdy indywidualne oraz renowację przydrożnego rowu.


Naprawa odcinka tej drogi poprawiła także widoczność na jej skrzyżowaniu z drogą powiatową Przasnysz – Wężewo, o co wielokrotnie zabiegali mieszkańcy ze względu na ograniczoną widoczność.


Powiat Przasnyski zrealizował inwestycję dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wartość wykonanych prac to koszt 314 662,82 zł, z czego 100 000 zł środków pochodziło z budżetu Województwa Mazowieckiego. Powiat Przasnyski zainwestował w tę drogę 214 662,82 zł środków własnych.


Wykonawcą prac modernizacyjnych była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.


Cieszymy się, że stan naszych dróg stale się polepsza.

XXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. (Nr druku 219/2020).
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie sesji.

Komunikat o rejestracji pojazdów

Opublikowane przez

Od dnia 19.10.2020 „inne sprawy związanie z rejestracją”, czyli bilety E w biletomacie, możliwe jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu Państwa wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/spprzasnysz

Oficjalnie odebrany most na Orzycu otrzymał imię Świętego Jana Pawła II

Opublikowane przez

16 października 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia i nadania imienia nowemu mostowi na Orzycu w gminie Chorzele. Wielu poddawało w wątpliwość powodzenie tej inwestycji. Kiedy w 2018 roku cała budowa praktycznie stanęła, obawy związane z terminową realizacją zadania tylko nabrały na sile. Jednak nowy Starosta Krzysztof Bieńkowski za namową i ze wsparciem radnego powiatowego Krzysztofa Nieliwodzkiego, który bardzo podkreślał znaczenie tej inwestycji dla regionu, postanowił idei nie porzucać. Podjęto wielki wysiłek i ogłoszono nowe przetargi na realizację inwestycji, po czym budowa ruszyła z miejsca, by połączyć dwa brzegi Orzyca. Most jest symbolem łączenia, stąd imię wielkiego rodaka Świętego Jana Pawła II, który za swojego życia łączył, a nie dzielił, jednał zwaśnione strony


Zdjęcie grupowe - zaproszeni goście przecinają wstęgę rozciągniętą na moście


Na uroczystość otwarcia przybyli parlamentarzyści, przedstawiciel wojewody mazowieckiego oraz samorządowcy z powiatu przasnyskiego, dyrektor i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele wykonawcy mostu z firmy Budrex Sp. z o.o. oraz proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Chorzelach.


W piątek 16 października w Polsce i w Watykanie świętowano 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jest to wyjątkowa rocznica, bowiem przypada w roku jego setnych urodzin. Decyzją Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego właśnie tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego mostu na rzece Orzyc, któremu uchwałą Zarządu Powiatu nadano imię Świętego Jana Pawła II. Po przywitaniu zebranych gości, Starosta Krzysztof Bieńkowski oddał głos pani poseł Annie Cicholskiej. Pani poseł podziękowała za zaproszenie oraz wyraziła zadowolenie i pochwałę dla sprawnego działania Powiatu Przasnyskiego pod zarządem Pana Krzysztofa Bieńkowskiego. Doceniając wyjątkową współpracę na terenie Ziemi Przasnyskiej przyznała, że żywi nadzieję by ta dalej pozostawała pozytywnie wyróżniającym się regionem. Następnie Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Marcin Grabowski odczytał list skierowany do zebranych przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.


Na chwilę przed poświęceniem mostu, Starosta Krzysztof Bieńkowski przybliżył zebranym okoliczności powstania mostu. Przypomniał, że jest to jedynie część większej całości projektu potocznie nazywanego „obwodnicą Chorzel”, bowiem cała inwestycja polega na budowie: drogi wzdłuż torów kolejowych w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach, drogi powiatowej od Podstrefy w Chorzelach do miejscowości Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc oraz drogi powiatowej na odcinku Brzeski Kołaki – Rembielin. Nie zabrakło również wspomnienia postaci Świętego Jana Pawła II, podziękowań dla Pani Poseł za patronowanie dobrym projektom oraz dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wsparcie w uzyskaniu 60% wkładu w inwestycję ze środków unijnych. Podziękowania otrzymał również poprzedni Starosta Zenon Szczepankowski, pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowy Zarządu Dróg oraz wykonawca inwestycji – firmy Budrex Sp. z o.o.


Następnie proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Chorzelach – ksiądz Stanisław Dziękiewicz przypomniał zgromadzonym, że ideą mostu jest łączyć , a także wyraził życzenie aby w tym trudnym czasie łączyły nas zgoda, dobro i miłość – do Boga i drugiego człowieka. Po tych słowach ksiądz proboszcz przystąpił do modlitwy o bezpieczną podróż i zachowanie od nieszczęść dla wszystkich przejeżdżających przez most oraz poświęcił nowo oddaną przeprawę przez Orzyc. Uroczystość otwarcia mostu imienia Świętego Jana Pawła II i oddania go do użytku zakończyło oficjalne przecięcie wstęgi.


Warto podkreślić znaczenie, jakie dla mieszkańców ziemi przasnyskiej ma oddanie do użytku tej inwestycji:
- cała inwestycja zapewni zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefy w Chorzelach oraz połączy dwie drogi wojewódzkie nr 616 i nr 614 na trasie Grudusk-Myszyniec,
- odciążenie ruchu samochodowego przez Chorzele zwiększy komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (projekt potocznie nazywany jest „obwodnicą Chorzel”),
- budowa mostu poprawi wygodę podróżowania między Mazowszem a Warmią i Mazurami (pomijając Chorzele, w promieniu kilkunastu kilometrów to jedyny most na Orzycu),
- budowa infrastruktury podniesie atrakcyjność inwestowania w PSG Chorzele: lepszy dojazd do potencjalnych przedsiębiorstw,
- ułatwi dojazd dla rolników na pola dzięki równoległej drodze dojazdowej utworzonej specjalnie dla tego celu, wraz ze zjazdami indywidualnymi na działki rolne.

Trwają prace na drogach powiatowych

Opublikowane przez

Trwają prace remontowe drogi powiatowej na odcinku Jednorożec - Małowidz. Remont obejmie nałożenie nowej nawierzchni jezdni oraz utwardzenie i poszerzenie pobocza, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Postęp prac nadzoruje Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy. Remont współfinansowany jest ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.


Członek Zarządu Paweł Mostowy na drodze Jednorożec - Małowidz

XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego na rok szkolny 2019/2020”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe na realizację przebudowy chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych 3235W, 3203W. (Nr druku 212/2020)
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 213/2020)
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 214/2020)
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 215/2020)
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 216/2020)
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 217/2020)
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 218/2020)
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.