NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA

Informujemy, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, będą funkcjonowały 2 punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji, w tym 1 punkt w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lokalizacje punktów:

Punkt nr 1 - Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  nieodpłatnej mediacji

Punkt zlokalizowany w budynku  Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

Pokój nr 012 (parter)

Punkt prowadzony przez  Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn wybraną w otwartym konkursie ofert

Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 12.00

 

Punkt nr 2 - Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnej mediacji

Punkt zlokalizowany w budynku Gminy Jednorożec

ul. Plac Św. Floriana 1

06-323 Jednorożec

oraz

w budynku  Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

Pokój nr 012 (parter)

 

Punkt prowadzony przez:

- radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

- adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek – w godz. od 9.00 do 13.00 (JEDNOROŻEC),

wtorek, środa  – w godz. od 12.00 do 16.00 (PRZASNYSZ).

 

 

Szczegółowy harmonogram do pobrania:

Szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu przasnyskiego

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonicznym:
(029) 752-22-70 wew. 213 lub (029) 307-05-00 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.”

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową,  nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,  z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W/w osoby  składają staroście oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz przedstawiają w formie papierowej dostępne im środki  porozumiewania się na odległość ze wskazaniem danych kontaktowych na adres: 

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

z dopiskiem (nieodpłatna pomoc prawna)

lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl

 

Załączniki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu (odnośnik poniżej):

1. Wzór oświadczenia dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Klauzula informacyjna

3. Szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu przasnyskiego

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej - Biuletyn Informacji Publicznej