Od góry: Herb i napis Powiat Przasnyski, poniżej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu jest poradnią ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania i odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a także wspomaga placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przasnyszu jest Powiat Przasnyski.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrektor: Elżbieta Radomska

Kontakt:
- email - ppp@powiat-przasnysz.pl
- telefon - (029) 752-26-15
- strona www - https://pppprzasnysz.szkolnastrona.pl/

Adres: ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz