Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-25

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2023-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-04-05.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiat-przasnysz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz, bądź dzwoniąc na numer telefonu 29 752 22 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane koordynatora ds. dostępności: Anna Obidzińska – Wójcik Sekretarz Powiatu, tel. 29-752-22-70

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

I. Adres

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,
Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

II. Rozmieszczenie Wydziałów i Samodzielnych Stanowisk Pracy

1. Poziom 0 (parter)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Organizacyjny: Punkt informacyjny – Biuro Rzeczy Znalezionych, Kancelaria, Obsługa informatyczna

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Rejestracji Pojazdów

2. Poziom 1 (I piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Skarbnik

Wydział Finansowo – Budżetowy, w tym Kasa

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji: Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami, Stanowiska pracy ds. zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych

Archiwista

Stanowisko ds. kontroli zarządczej

Kadry

Sala konferencyjna

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego: Starosta, Wicestarosta

Sekretariat

Obsługa Prawna

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Referat Rozwoju, Aktywizacji Biznesu i Promocji

Przewodnicząca Rady Powiatu Przasnyskiego

Inspektor Ochrony Danych

3. Poziom 2 (II piętro)

Budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Budownictwa i Archiwizacji

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowyych

Wydział Organizacyjny: Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

Sekretarz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Sale konferencyjne

III. Opis dostępności wejścia do budynków

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • I wejście główne od strony ulicy 3 Maja - do wejścia prowadzą schody, na schodach została zainstalowana platforma schodowa; przed schodami prowadzącymi do wejścia usytuowany jest dzwonek przywoławczy, który umożliwia poinformowanie pracownika Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej; na schodach zamontowano poręcze; drzwi automatyczne z systemem automatycznego otwierania, o odpowiedniej szerokości, otwierają się na zewnątrz; po wejściu do budynku w dalszej części znajdują się 3 schodki przy których została zainstalowana platforma schodowa oraz dzwonki umożliwiające przywołanie pracownika Ochrony Urzędu;
 • II wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) – brak schodów i progów; drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych, nieautomatyczne, otwierają się na zewnątrz; od wejścia do punktu informacyjnego na podłodze została zamontowana ścieżka dotykowa dla osób niewidomych i niedowidzących, która ma za zadanie ułatwić bezpieczne dotarcie do punktu informacyjnego;
 • III wejście od strony ulicy Św. Wojciecha (wejście również do Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu) – brak schodów i progów; drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, nieautomatyczne, otwierają się na zewnątrz.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

IV. Opis dostępności do poszczególnych poziomów budynku

Budynek wyposażony jest w windę z sygnalizacją dźwiękową. Winda zapewnia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku.

Na korytarzu na II piętrze prowadzącym do Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego usytuowane są 2-stopniowe schody. Przy schodach zamontowano szyny najazdowe umożliwiające dostęp do dalszej części urzędu osobom poruszającym się na wózkach wraz z dzwonkami sygnalizującymi konieczność ich rozłożenia.

V. Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek posiada:

 • windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych z powiadomieniem głosowym i oznaczeniami w alfabecie Braille'a,
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone w uchwyty dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz w instalację alarmową znajdujące się na każdej kondygnacji,
 • wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych,
 • plany tyflograficzne na każdej kondygnacji obrazujące rozkład pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille'a),
 • oznaczenie numeracji pomieszczeń w alfabecie Braille'a,
 • oznaczenie w alfabecie Braille'a poszczególnych kondygnnacji (tabliczki informacyjne na poręczach schodów wewnętrznych),
 • punkt informacyjny znajdujący się przy II wejściu od strony ulicy Św. Wojciecha (na wprost pomnika Bronisława Matuszewskiego) wyposażony w ladę recepcyjną dostosowaną dla osób ze specjalnymi potrzebami (obniżony, wysunięty blat, uchwyty na kule) oraz stanowiskową pętlę indukcyjną umożliwiającą wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi,
 • miejsce do odpoczynku zlokalizowane przy punkcie informacyjnym wyposażone w fotele, stolik, wodę,
 • tablicę informacyjną zlokalizowaną przy punkcie informacyjnym,
 • salę konferencyjną na II piętrze wyposażoną w powierzchniową pętlę indukcyjną umożliwiającą wzmocnienie dźwięku dla osób z aparatami słuchowymi,
 • toaletę na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów wyposażoną w przewijak dla dzieci,
 • Kącik Malucha na parterze przy Referacie Rejestracji Pojazdów.

Na wyposażeniu urzędu znajduje się:

 • schodołaz gąsienicowy osobowy z podpięciem do wózka znadujący się na parterze budynku,
 • zestaw do ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami składający się z krzesełka ewakuacyjnego i maty ewakuacyjnej znajdujący się na II piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownicy punktu informacyjnego (parter przy wejściu II), w razie potrzeby, pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami w załatwieniu spraw urzędowych.

Na każdej kondygnacji budynku znajdują się dystrybutory z wodą dostępną dla pracowników urzędu i interesantów.

VI. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dziedzieńcu urzędu,
 • przed szlabanem prowadzącym na dziedziniec został zainstalowany domofon za pomocą którego, bez wychodzenia z samochodu, można zgłosić pracownikowi Ochrony Urzędu konieczność otwarcia szlabanu w celu zaparkowania samochodu bezpośrednio przy II i III wejściu,
 • przy wejściach do budynku od strony ulicy Św. Wojciecha znajduje się stojak na rowery.

VII. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych (art.12 ustawy). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres starostwo@powiat-przasnysz.pl,
 • faxem na nr 29 752 22 70,
 • telefonicznie na nr 29 752 22 70,
 • drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

W kontakcie z naszym urzędem osoba słabosłysząca może także skorzystać ze stanowiskowej pętli indukcyjnej zaintalowanej w Punkcie Informacyjnym (parter) oraz z powierzchniowej pętli indukcyjnej zainstalowanej w sali konferencyjnej na II piętrze budynku.

Informacja dla osób niesłyszących - tłumacz języka migowego w Urzędzie: