Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, przy ul. Przemysłowej, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

LI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez LI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek LI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz)


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Przasnyski za rok szkolny 2020/2021”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Powiat Przasnyski w Projekcie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze –Przasnysz” jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (Nr druku 333/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 334/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 335/2021).
9. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie sesji.

Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowane przez Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji zmian.


Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele i formy współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.


Serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji.


Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu od dnia 3.11.2021 r. do dnia 10.11.2021r. (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl


Uchwała Zarządu Powiatu.


Program współpracy na rok 2022.


Formularz opinii.