Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskie Funduszu Polityki Regionalnej

Powiat Przasnyski realizuje projekt pn. „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” na podstawie umowy Nr RPMA.06.02.00-14-8251/17-00 zawartej w dniu 28.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim.

Celem projektu jest integrowanie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zachęcenie ich do zakładania własnych firm. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości oprócz kształcenia osób nieletnich, społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych będzie zajmował się preinkubacją, czyli pomocą w wymyślaniu pomysłów na biznes i ich udoskonalaniu oraz inkubacją, a więc działalnością, która zaczyna się wraz z założeniem firmy.

Celem podstawowym projektu jest zmiana sposobu życia mieszkańców wsi Zdziwój Stary i Zdziwój Nowy oraz miejscowości sąsiadujących.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne, a degradacji ulega stan i zagospodarowanie przestrzeni.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • uruchomienie korzystnych długofalowych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Gminy Chorzele wskazanym do rewitalizacji.
 • zainicjowanie i wsparcie zmian wśród strukturalnych mieszkańców zagrożonych rozmaitymi patologiami społecznymi, w tym ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, patologią.
 • wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu – firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego gminy Chorzele.
 • korzystny wpływ na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w obszarze rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Inkubator Przedsiębiorczości będzie odpowiedzią przede wszystkim na problem bezrobocia i niskiej przedsiębiorczości mieszkańców tych terenów.
 • promowanie przedsiębiorczości, ułatwienie wykorzystania powstających terenów inwestycyjnych, co ma sprzyjać tworzeniu nowych firm. Inwestycja realizować będzie cel wiodący jakim jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowo- rekreacyjnego w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Poprzez to będzie miała pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój całego subregionu ostrołęckiego.
 • efektywna i skonkretyzowana na wielowymiarowe problemy społeczno-gospodarcze Północnego Mazowsza rewitalizacja terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” jako funkcjonalne uzupełnienie i wsparcie obszaru powstającej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele.
 • zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie nowej i innowacyjnej w skali regionu formy Inkubatora, którego zadaniem będzie promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienia gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm.
 • pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców poprzez szeroki program kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych w EIP,
 • doskonalenie lokalnych zasobów pracy,
 • wspieranie reorientacji zawodowej osób wychodzących z sektora rolnego – nauka nowych zawodów, kursy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • silniejsze inicjowanie programów aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób w wieku 50+, wprowadzenie nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych w ramach EIP;
 • objęcie systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym nauczycieli kształcących dorosłych – poziom przygotowania tej grupy zawodowej jest istotnym czynnikiem odpowiedniej jakości kształcenia,
 • wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnego obiektu EIP dla potrzeb edukacyjnych,
 • upowszechnienie znajomości języków obcych,
 • ograniczenie zjawiska bezrobocia ukrytego – zmniejszenie bezrobocia na wsi,
 • zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom i dorosłym z terenów wiejskich, mogących uczestniczyć w zajęciach organizowanych w EIP,
 • osiągnięcie efektu synergii pomiędzy przebudową EIP oraz jednym z głównych celów strategicznych powiatu przasnyskiego jakim jest skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Studium Medyczne) i wyższych (SGGW, Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego, także wzmocnienie istniejącej współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie poszerzenia ich oferty edukacyjnej dla mieszkańców powiatu, w tym tworzenie kierunków wzmacniających rozwój gospodarczy regionu (inżynieria lotnicza, elektroenergetyka, elektromechanika, turystyka i rekreacja),
 • zapewnienie wysokiej jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym – przyszłej wykwalifikowanej kadry regionu Północnego Mazowsza,
 • zapewnienie możliwości realizacji racjonalnego harmonogramu prowadzonych zajęć z optymalnym wykorzystaniem nowoczesnej bazy EIP w Przasnyszu.
 • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnego o zasięgu regionalnym,
 • zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto i wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
 • wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
 • wsparcie rozwoju start-up`ów na terenie Północnego Mazowsza.
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
 • wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez ułatwienie dostępu do wykwalifikowanych kadr rynku pracy,
 • zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie napływu inwestycji zaawansowanych technologicznie do sektora MSP (kooperacja),
 • coraz lepsze wykorzystywanie globalizacji gospodarczej przez firmy produkcyjne i usługowe z terenu powiatu przasnyskiego - wzrost konkurencyjności polskich produktów i usług,
 • umacnianie współpracy ze szkołami średnimi, zawodowymi i wyższymi w zakresie transferu innowacyjnych technologii do gospodarki powiatu oraz kształcenia kadr,
 • pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
 • skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich.
 • wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
 • aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu na terenie Gminy Chorzele i włączenie ich w procesy rozwojowe,
 • zmniejszenie wielu kosztów poszukiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w ramach działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii.
 • podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
 • dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
 • zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
 • wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze Woj. Mazowieckiego na granicy z woj. Warmińsko-Mazurskim,
 • podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.

 

Inwestycja w infrastrukturę będzie przede wszystkim narzędziem do zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Gminy Chorzele wskazanym do rewitalizacji.

W ramach uruchomienia i funkcjonowania Inkubatora planowane jest dodatkowe zatrudnienie, przy czym przy rekrutacji pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Gminie Chorzele. Natomiast przedsiębiorstwa kooperujące z inkubatorem utworzą szacunkowo 160 nowych miejsc pracy. Ponadto głównym celem funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości będzie wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu – firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego gminy Chorzele. Działalność Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości przyczyni się tym samym do częściowego rozwiązania problemu bezrobocia i ubóstwa, wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno wyznaczonego obszaru zdegradowanego, jak również całej Gminy Chorzele. Stworzenie nowych miejsc pracy (bezpośrednio w Inkubatorze oraz pośrednio poprzez inkubowane w nim firmy) spowoduje, że mieszkańcy nie będą musieli migrować za możliwością podjęcia pracy poza obszar gminy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Chorzele.

Całkowita wartość projektu: 16 050 594,08 PLN

Wysokość dofinansowania: 10 017 980,48 PLN