Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski  realizuje projekt: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2020 – 28.02.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt skierowany jest do 70 uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów biorących udział w projekcie, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Cel będzie realizowany poprzez realizację staży, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji poprzez kursy dla 18 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSP w Przasnyszu. Podnieśnie jakości nauczania w ZSP przez doposażenie pracowni szkolnych w technikum w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego w zawodach technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zadania realizowane w projekcie zaplanowane zgodnie z Diagnozą Potrzeb Edukacyjnych obejmują:

  • Doposażenie pracowni szkolnych w technikum,
  • Zajęcia z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
  • Staże dla 70 uczniów,
  • Monitoring staży,
  • Zajęcia specjalistyczne dla 70 uczniów,
  • Kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • Utworzenie punktu informacyjnego i kariery ( doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 60 uczniów).

 
Całkowita wartość projektu: 835 501,28 złotych

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 40 646,76 złotych

Wysokość dofinansowania UE: 668 401,02 złotych

Wkład własny beneficjenta: 126 453,50 złotych